Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 - Community service - Phục vụ cộng đồng

Phonetics - Trang 19 Unit 3 VBT tiếng Anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PHONICS

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to lên.)

1. A. blanket          B. calorie             C. donate               D. allergy

2. A. help                B. benefit            C. elderly               D. garden

3. A. volunteer         B. collage            C. community        D. doctor

4. A. provide            B. individual         C. situation           D. children

5. A. tutor                B. student            C. university         D. discuss


Lời giải chi tiết:

1. C

blanket /ˈblæŋkɪt/

calorie /ˈkæləri/

donate /dəʊˈnt/

allergy /ˈælədʒi/

Đáp án C phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/

2. D

help /help/

benefit /ˈbenɪfɪt/

elderly /ˈeldəli/

garden /ˈɡɑːdn/

Đáp án D là âm câm, còn lại là /e/

3. C

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

collage /ˈkɒlɑːʒ/

community /kəˈmjuːnəti/

doctor /ˈdɒktə(r)/

Đáp án C phát âm là /ə/, còn lại là /ɒ/

4. A

provide /prəˈvd/ 

individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

children /ˈtʃɪldrən/

Đáp án A phát âm là /aɪ/, còn lại là /ɪ/

5. D

tutor /ˈtjuːtə(r)/

student /ˈstjuːdnt/

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

discuss /dɪˈskʌs/

Đáp án D phát âm là /ʌ/, còn lại là /ju:/

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 2 nhóm)

Lời giải chi tiết:

/k/

/g/

book /bʊk/

clean /kliːn/

homework /ˈhəʊmwɜːk/

skill  /skɪl/

clothes  /kləʊðz/

gold /ɡəʊld/

get /ɡet/

garden /ˈɡɑːdn/

glass /ɡlɑːs/

give /ɡɪv/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.