Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6 - The first university in Viet Nam - Trường đại ..

Phonetics - Trang 51 Unit 6 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.looked

B.watched

C.stopped

D.carried

Lời giải:

Looked /lʊkt/

Watched /wɒtʃt/

Stopped /stɒpt/

Carried /ˈkærid/

Đáp án D phát âm là /d/, còn lại là /t/

Đáp án: D

2. A.bath

B.father

C.theater

D.health

Lời giải:

Bath /bɑːθ/

Father /ˈfɑːðə(r)/

Theater /ˈθɪətə(r)/

Health /helθ/

Đáp án B phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Đáp án: B

3. A.study

B.success

C.surprise

D.sugar

Lời giải:

Study /ˈstʌdi/

Success /səkˈses/

Surprise /səˈpraɪz/

Sugar /ˈʃʊɡə(r)/

Đáp án D phát âm là /ʃ/, còn lại là /s/

Đáp án: D

4. A.children

B.charity

C.charm

D.champagne

Lời giải:

Children /ˈɪldrən/

Charity /ˈærəti/

Charm /ɑːm/

Champagne /ʃæmˈpeɪn/

Đáp án D phát âm là /ʃ/, còn lại là /tʃ/

Đáp án: D

5. A.danger

B.angry

C.language

D.passage

Lời giải:

Danger /ˈdndʒə(r)/

Angry /ˈæŋɡri/

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/

passage /ˈpæsɪdʒ/

Đáp án A phát âm là /eɪ/, còn lại là /æ/

Đáp án: 

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 2 nhóm)

Lời giải chi tiết:

/tʃ/

/dʒ/

Itchy /ˈɪtʃi/

Sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/

Children /ˈtʃɪldrən/

Teacher /ˈtiːtʃə(r)/

Cheerful  /ˈtʃɪəfl/

Chest /tʃest/

Subject /ˈsʌbdʒɪkt/

Originate  /əˈrɪdʒɪneɪt/

Sandwich /ˈsænwɪtʃ/

Sausage /ˈsɒsɪdʒ/

Strange /streɪndʒ/

Jam /dʒæm/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.