Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 - Traffic - Lưu lượng

Phonetics - Trang 3 Unit 7 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

PHONICS

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to lên.)

1. A. traffic              B. pavement                C. plane                    D. station

2. A. recycle             B. vehicle                    C. helicopter              D. reverse

3. A. railway             B. mail                       C. sail                        D. captain

4. A. sign                  B. mistake                 C. triangle                  D. drive

5. A. nearest             B. head                      C. bread                     D. health

Lời giải chi tiết:

1. A

traffic /ˈtræfɪk/

pavement /ˈpvmənt/

plane /pln/

station /ˈstʃn/

Đáp án A phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

2. 

recycle /ˌrˈsaɪkl/

vehicle /ˈvəkl/

helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/

reverse /rɪˈvɜːs/

Đáp án: Không có đáp án

3. D

railway /ˈrlweɪ/

mail /meɪl/

sail /sl/

captain /ˈkæptɪn/

Đáp án D phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

4. B

sign /sn/

mistake /mɪˈsteɪk/

triangle /ˈtræŋɡl/

drive /drv/

Đáp án B phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/.

5. A

nearest /nɪə(r)ɪst/

head /hed/

bread /bred/

health /helθ/

Đáp án A phát âm là /ɪə/, còn lại phát âm là /e/.

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong hộp vào 2 nhóm.)

- /e/:

- /eɪ/:

 

Lời giải chi tiết:

- /e/:

internet /ˈɪntənet/

red /red/

ahead /əˈhed/

melody /ˈmelədi/

bed /bed/

- /eɪ/:

safety /ˈsfti/

way /w/

wait /wt/

break /brk/

lane /ln/ 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.