Vở bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 - Films - Phim ảnh

Phonetics - Trang 11 Unit 8 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.      Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

 

Lời giải chi tiết:

1. A.animation

B.female

C.safely

D.pavement

Lời giải:

Animation /ˌænɪˈmeɪʃn/

Female /ˈfiːml/

Safely /ˈsfli/

Pavement /ˈpvmənt/

Đáp án A phát âm là /æ/, còn lại là /eɪ/

Đáp án: A

2. A.critic

B.direct

C.illegal

D.sign

Lời giải:

Critic /ˈkrɪtɪk/

Direct /dəˈrekt/

Illegal /ɪˈliːɡl/

sign /sn/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.recommend

B.seatbelt

C.vehicle

D.investigate

Lời giải:

Recommend /ˌrekəˈmend/

Seatbelt /ˈsiːtbelt/

Vehicle /ˈvəkl/

Investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/

Đáp án C phát âm là /iː/, còn lại là /e/

Đáp án: C

4. A.cooked

B.booked

C.talked

D.naked

Lời giải:

Cooked /kʊkt/

Booked /bʊkt/

Talked /tɔːkt/

Naked /ˈneɪkɪd/

Đáp án D phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

Đáp án: D

5. A.opened

B.played

C.wanted

D.filled

Lời giải:

Opened /ˈəʊpənd/

Played /pleɪd/

Wanted /ˈwɒntɪd/

Filled /fɪld/

Đáp án C phát âm là /ɪd/, còn lại là /d/

Đáp án: 

Bài 2

1.      Put the words in the box into three groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 3 nhóm)

 

Lời giải chi tiết:

 

 

 

/t/

 

 

/d/

 

/ɪd/

 

 

Walked /wɔːkt/

Washed /wɒʃt/

Watched /wɒtʃt/

Brushed /brʌʃt/

Danced /dɑːnst/

 

 

Lived /lɪvd/

Terrified /ˈterɪfaɪd/

Bored /bɔːd/

Amazed /əˈmeɪzd/

Cleaned /kliːnd/

 

Acted /æktɪd/

Waited /weɪtɪd/

Needed /niːdɪd/

Departed /dɪˈpɑːtɪd/

Disappointed  /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.