Vở bài tập Tiếng Anh 7 Unit 10 - Sources of energy - Các nguồn năng lượng

Phonetics - Trang 33 Unit 10 VBT tiếng anh 7 mới


Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.new

B.sew

C.few

D.knew

Lời giải:

New /njuː/

Sew /səʊ/

Few /fjuː/

Knew /njuː/

Đáp án B phát âm là /əʊ/, còn lại là /juː/

Đáp án: B

2. A.noon

B.tool

C.blood

D.spoon

Lời giải:

Noon /nn/

Tool /tl/

Blood  /blʌd/

Spoon  /spn/

Đáp án C phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án: C

3. A.plays

B.looks

C.wants

D.helps

Lời giải:

Play/pleɪz/

Looks /pleɪs/

Wants /wɒnts/

Helps /helps/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /s/

Đáp án: A

4. A.decided

B.played

C.listened

D.enjoyed

Lời giải:

Decided /dɪˈsaɪdid/

Played /pleɪd/

Listened /ˈlɪsnd/

Enjoyed /ɪnˈdʒɔɪd/

Đáp án A phát âm là /id/, còn lại là /d/

Đáp án: A

5. A.feed

B.heat

C.meat

D.pleasure

Lời giải:

Feed /fd/

Heat /ht/

Meat /mt/

Pleasure /ˈpleʒə(r)/

Đáp án D phát âm là /e/, còn lại là /iː/

Đáp án: 

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào hai nhóm)

Lời giải chi tiết:

Stress on 1st syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ nhất)

Stress on 2nd syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ hai)

Energy /ˈenədʒi/

Partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/

Afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/

Countryside /ˈkʌntrisaɪd/

Audience /ˈɔːdiəns/

Pensioner  /ˈpenʃənə(r)/

Abundant /əˈbʌndənt/

Pollution  /pəˈluːʃn/

Describe /dɪˈskraɪb/

Expansion /ɪkˈspænʃn/

Expectant /ɪkˈspektənt/

Tomorrow /təˈmɒrəʊ/

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.