Giải mục 4 trang 85, 86 SGK Toán 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thực hành 6 trang 86 SGK Toán 10 tập 1 - CTST

Tìm các độ dài của các vectơ \(\)\(\overrightarrow {EF} ,\overrightarrow {EE} ,\overrightarrow {EM} ,\overrightarrow {MM} ,\overrightarrow {FF} \) trong ví dụ 5.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Độ dài vectơ \(\overrightarrow {EF} \) là \(\left| {\overrightarrow {EF} } \right| = EF\)

Lời giải chi tiết

\(\overrightarrow {EE} ,\overrightarrow {MM} ,\overrightarrow {FF} \)có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau nên chúng là vectơ không, có độ dài bằng 0.

\(\left| {\overrightarrow {EE} } \right| = \left| {\overrightarrow {MM} } \right| = \left| {\overrightarrow {FF} } \right| = 0\)

\(EF = 2,EM = \frac{1}{2}EF = 1 \Rightarrow \left| {\overrightarrow {EF} } \right| = 2,\left| {\overrightarrow {EM} } \right| = 1\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm