Giải bài 4 trang 86 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \) nếu 

+ \(\overrightarrow {AB}  ,\, \overrightarrow {DC} \) cùng hướng

+ \(AB =CD\)

Lời giải chi tiết

Tứ giác ABCD là hình bình hành 

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
AB // DC\\
AB = DC
\end{array} \right.\)

Mà \(AB // DC \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  ,\, \overrightarrow {DC} \) cùng phương, do đó cùng hướng.

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\overrightarrow {AB} , \overrightarrow {DC} \,{\rm{ cùng hướng}}\\
AB = DC
\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \)

Vậy tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} \).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm