Giải mục 1 trang 55, 56 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Hình nào sau đây có: a) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác? b) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Hình nào sau đây có:

a) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác?

b) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác?

Phương pháp giải:

Quan sát các mặt của từng hình

Lời giải chi tiết:

a) Hình có các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác là: hình c

b) Hình có các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác là: hình a và hình d

Thực hành 1

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 3.

a) Hãy chỉ ra các mặt đáy và mặt bên của lăng trụ đứng tứ giác.

b) Cạnh bên AE bằng cạnh nào?

Phương pháp giải:

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác

Cạnh bên là các cạnh không nằm trên đáy

Lời giải chi tiết:

a) Các mặt đáy là: ABCD, EFGH

Các mặt bên là: ABFE; ADHE; CDHG; BCGF

b) Các cạnh bên là: AE;BF;CG;DH

Vận dụng 1

Hộp kẹo socola (Hình 4a) được vẽ lại như hình 4b có dạng hình lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ mặt đáy, mặt bên, cạnh bên của hình lăng trụ đó.

Phương pháp giải:

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác

Cạnh bên là các cạnh không nằm trên đáy

Lời giải chi tiết:

Mặt đáy là: ABC; MNP

Mặt bên là: ABNM; BCPN; ACPM


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm