Giải bài 6,7,8,9,10 trang 74 SBT Sinh học 11


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 74 sách bài tập Sinh học 11. 6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

A. vận chuyển không cần năng lượng.

B. vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ

C. chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D. có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Vận chuyển không cần năng lượng  không đúng với auxin

Chọn A

Câu 7

7. Kết luận không đúng về chức năng của auxin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích hình thành và kéo dài rễ

C. kích thích vận động hướng sáng, hướng đất.

D. thúc đẩy sự ra hoa.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Kết luận không đúng về chức năng của auxin là thúc đẩy sự ra hoa

Chọn D

Câu 8

8. Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích sự phàn chia tế bào chồi (mô phân sinh),

C. thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.

D. thúc đẩy sự tạo chồi bên.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là thúc đẩy sự phát triển của quả.

Chọn A

Câu 9

9. Gibêrelin có chức năng chính là

A. kéo dài thân ở cây gỗ.

B. ức chế phân chia tế bào.

C. đóng mở lỗ khí

D. sinh trưởng chồi bên.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Gibêrelin có chức năng chính là kéo dài thân ở cây gỗ

Chọn A

Câu 10

10. Thực vật Hai lá mầm có các

A. mô phân sinh đỉnh và lóng.

B. mô phân sinh đỉnh và bên.

C. mô phân sinh đỉnh thân và rễ.

D. mô phân sinh lóng và bên.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết hoocmon ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Thực vật Hai lá mầm có các mô phân sinh đỉnh và bên.

Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí