CHƯƠNG 4. SINH SẢN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 86 sách bài tập Sinh học 11. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 86 sách bài tập Sinh học 11. Nuôi cấy mô là gì ? Phương pháp này có ưu điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 87 sách bài tập Sinh học 11. Khi ghép cành tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép và phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép?

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 87 sách bài tập Sinh học 11. Nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với chu trình sống của thực vật và vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 trang 87 sách bài tập sinh học 11. Sinh sản hữu tính là gì? Ở thực vật có hoa, sinh sản hữu tính diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 trang 88 SBT sinh học 11

Giải bài 6 trang 88 sách bài tập sinh học 11. Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính.

Xem lời giải

Bài 7 trang 88 SBT sinh học 11

Giải bài 7 trang 88 sách bài tập sinh học 11. Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường sống luôn biến động?

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 trang 89 sách bài tập Sinh học 11. Trình bày quá trình hình thành quá và hạt.

Xem lời giải

Bài 9 trang 89 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 trang 89 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những nét giống và khác nhau cơ bản trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)

Xem lời giải

Bài 1 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính.

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta. thường trồng cây bằng cành chiết?

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Xem lời giải

Bài 10 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây là gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 SBT sinh học 11

Giải bài 5 trang 91 sách bài tập sinh học 11. Sơ đồ sau đây mô tả chu kì phát triển ở thực vật có hoa. a) Hãy điền giai đoạn thích hợp (thụ tinh/thụ phấn) vào vị trí số 1 và số 2

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. Trong thực tế đã có những ứng dụng nào iàm cho quả chín nhanh hay chậm?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4 trang 92 SBT Sinh học 11

Giải bài 1,2,3,4 trang 92 sách bài tập Sinh học 11. 1. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 trang 92 sách bài tập Sinh học 11. Hãy chú thích vào các mục được đánh số từ 1 đến 12 trên sơ đồ sau đây và cho biết sơ đồ trên nói lên quá trình nào? Hãy trình bày quá trình đó.

Xem lời giải

Bài 5,6,7,8 trang 93 SBT sinh học 11

Giải bài 5,6,7,8 trang 93 sách bài tập sinh học 11. 5. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 94 sách bài tập Sinh học 11. Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất