Bài tập có lời giải trang 94

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 94 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 94 sách bài tập Sinh học 11. Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 95 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 95 sách bài tập Sinh học 11. Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm những giai đoạn nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 95 sách bài tập Sinh học 11. Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính. Nêu những ưu điểm của động vật lưỡng tính

Xem lời giải

Bài 4 trang 95 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 95 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những ưu điểm của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài.

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 trang 96 sách bài tập Sinh học 11. Nêu ưu điểm và nhược điểm của hình thức đẻ trứng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 96 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 trang 96 sách bài tập Sinh học 11. Nêu ưu điểm và nhược điểm của hình thức đẻ con.

Xem lời giải

Bài 7 trang 97 SBT Sinh học 11

Giải bài 7 trang 97 sach bài tập Sinh học 11. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản hữu tính.

Xem lời giải

Bài 8 trang 97 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 trang 97 sách bài tâp Sinh học 11. Trong quá trình tiến hoá, động vật chuyển từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?

Xem lời giải

Bài 9 trang 97 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 trang 97 sách bài tập Sinh học 11. Nêu chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật

Xem lời giải

Bài 10 trang 98 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 trang 98 sách bài tập Sinh học 11. Có thể điều hoà sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào?

Xem lời giải

Bài 11 trang 99 SBT Sinh học 9

Giải bài 11 trang 99 Sách bài tập Sinh học 9. Cho biết tên các hoocmôn ảnh hưởng lên quá trình phát triển, chín, rụng trứng và tác động của chúng đến quá trình trên.

Xem lời giải

Bài 12 trang 99 SBT Sinh học 11

Giải bài 12 trang 99 sách bài tập Sinh học 11. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrôgen tổng hợp) có thể tránh thai. Tại sao?

Xem lời giải

Bài 13 trang 99 SBT sinh học 11

Giải bài 13 trang 99 sách bài tập sinh học 11. Con người có thể điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch bằng những biện pháp như thế nào?

Xem lời giải

Bài 14 trang 100 SBT Sinh học 11

Giải bài 14 trang 100 sách bài tập Sinh học 11. Giả sử 1 cơ thể amip hoàn tất quá trình phân đôi mất 3 ngày. Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ (10^3) cá thể ban đầu?

Xem lời giải

Bài 15 trang 100 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 trang 100 sách bài tập Sinh học 9. Trong một lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có khối lượng trung bình, người ta thu được 8000 hợp tử, về sau nở thành 8000 cá con. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 25%.

Xem lời giải