CHƯƠNG 3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 70 SBT Sinh học 9

Giải bài 1 trang 70 sách bài tập Sinh học 9. Nêu khái niệm về sinh trưởng, phát triển, sinh trường sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật.

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 70 sách bài tập Sinh học 9. Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp ở điểm nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 70 sách bài tập Sinh học 9. Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 71 sách bài tập Sinh học 9. Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 SBT sinh học 11

Giải bài 5 trang 71 sách bài tập sinh học 9. Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và vai trò của chúng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Sinh học 11. Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những thành phần cấu trúc nào của thân cây gỗ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 72 SBT Sinh học 11. Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì? Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh.

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 72 sách bài tập Sinh học 11. Khi dùng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý những vấn đề gì ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 72 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 trang 72 sách bài tập Sinh học 9. Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa. a) Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ thế nào cho đúng?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 SBT Sinh học 11

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. 1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

Xem lời giải

Bài 4 trang 73 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. Nêu các ứng dụng vê thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệp

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 74 SBT Sinh học 11

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 74 sách bài tập Sinh học 11. 6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin ?

Xem lời giải

Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 75 SBT Sinh học 11

Giải bài 11 -, 12, 13, 14, 15 trang -75 sách bài tập Sinh học 11. 11. Thực vật Một lá mầm có các

Xem lời giải

Bài 5 trang 73 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 trang 73 sách bài tập Sinh học 11. Quang chu kì là gì? Giải thích vì sao thực vật ngày dài và thực vật ngày ngắn sẽ ra hoa khi có quang chu kì thích hợp?

Xem lời giải

Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 75 SBT Sinh học 11

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 75 sách bài tập Sinh học 11. 16. Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 76 SBT Sinh học 11

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 76 sách bài tập Sinh học 11. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

Xem lời giải

Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 17 sách bài tập Sinh học 11. Dưới đây là sơ đồ các kiểu phát triển ở người, ếch và châu chấu.

Xem lời giải

Bài 26,27,28 trang 77 SBT Sinh học 11

Giải bài 26,27,28 trang 77 sách bào tập Sinh học 11. 26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

Xem lời giải

Bài 2 trang 79 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 79 SBT Sinh học 11. Tại sao thiếu iôt trong thức ăn và nước uống, động vật non và trẻ em chậm hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 79 SBT Sinh học 9. Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt và động vật biến nhiệt như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất