Bài tập có lời giải trang 86

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 trang 86 sách bài tập Sinh học 11. Nêu ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

Xem lời giải

Bài 2 trang 86 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 trang 86 sách bài tập Sinh học 11. Nuôi cấy mô là gì ? Phương pháp này có ưu điểm gì ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 87 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 trang 87 sách bài tập Sinh học 11. Khi ghép cành tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép và phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép?

Xem lời giải

Bài 4 trang 87 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 trang 87 sách bài tập Sinh học 11. Nêu vai trò của sinh sản vô tính đối với chu trình sống của thực vật và vai trò của hình thức sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp.

Xem lời giải

Bài 5 trang 87 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 trang 87 sách bài tập sinh học 11. Sinh sản hữu tính là gì? Ở thực vật có hoa, sinh sản hữu tính diễn ra như thế nào?

Xem lời giải

Bài 6 trang 88 SBT sinh học 11

Giải bài 6 trang 88 sách bài tập sinh học 11. Nêu những đặc trưng của sinh sản hữu tính.

Xem lời giải

Bài 7 trang 88 SBT sinh học 11

Giải bài 7 trang 88 sách bài tập sinh học 11. Tại sao nói sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường sống luôn biến động?

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 SBT Sinh học 11

Giải bài 8 trang 89 sách bài tập Sinh học 11. Trình bày quá trình hình thành quá và hạt.

Xem lời giải

Bài 9 trang 89 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 trang 89 sách bài tập Sinh học 11. Nêu những nét giống và khác nhau cơ bản trong quá trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đực) và túi phôi (thể giao tử cái)

Xem lời giải

Bài 10 trang 90 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 trang 90 sách bài tập Sinh học 11. Thụ tinh kép là gì? Ý nghĩa của thụ tinh kép đối với sự phát triển của cây là gì?

Xem lời giải