Giải bài 4 trang 110 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tập đoàn X có 6 công ty A,B,C,D,E,F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau:

Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỉ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỉ đồng?

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là bao nhiêu phần trăm?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tỉ lệ phần trăm đóng góp doanh thu của mỗi công ty

a) Bước 1: Tính doanh thu của cả tập đoàn:

Tìm a biết m% của a là b, ta có: a = b : \(\frac{m}{{100}}\)

Bước 2: Tìm doanh thu của công ty B:

Tìm n% của a, ta có: a . \(\frac{n}{{100}}\)

b) Tính hiệu hai tỉ lệ phần trăm

Lời giải chi tiết

Công ty A,B,C,D,E,F lần lượt đóng góp vào tập đoàn: 22%; 26%; 12%; 10%; 14%; 16% tổng doanh thu của tập đoàn

a) Doanh thu của cả tập đoàn là:

\(650:\frac{{10}}{{100}} = 6500\) (tỉ đồng)

Doanh thu của công ty B là:

\(6500.\frac{{26}}{{100}} = 1690\) (tỉ đồng)

b) Tỉ lệ đóng góp của công ty F nhiều hơn công ty D là:

16% - 10% = 6% (tổng doanh thu của tập đoàn)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm