Bài 3 trang 123 SBT sử 9


Giải bài 3 trang 123 sách bài tập Lịch sử 9. Nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919-2000

Đề bài

Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam từ năm 1919 - 2000

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi

- Sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo của Đảng qua các giai đoạn trên là nguyên nhân hàng đầu, quyết định thắng lợi cách mạng.

- Truyền thống, sức mạnh đoàn kết dân tộc được phát huy qua các thời kì.

Bài học kinh nghiệm

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc, và chủ nghĩa xã hội là bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.

- Không ngừng tăng cường, củng cố khối đại kết toàn Đảng toàn dân, dân tộc và đoàn kết quốc tế.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế.

- Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 2 trang 122 SBT sử 9

    Giải bài 2 trang 122 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy hoàn thiện bảng sau về một số sự kiện tiêu biểu của cách mạng nước ta

  • Bài 1 trang 120 SBT sử 9

    Giải bài 1 trang 120 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí