Giải bài 1 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Làm tròn các số sau đây đến hàng phần nghìn: \(\sqrt 8 ;\,\,\,12,\left( {91} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Viết các số đã cho dưới dạng số thập phân, sau đó làm tròn.

Bước 2: Muốn làm tròn số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

- Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

- Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

+ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

+ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết

+)\(\sqrt 8  = 2,82842... \approx 2,828\) vì chữ số ngay bên phải hàng phần nghìn của 2,82842… là 4 < 5

+)\(12,\left( {91} \right) = 12,9191.... \approx 12,919\) vì chữ số ngay bên phải hàng phần nghìn của 12, 9191… là 1 < 5


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm