ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN LỚP 1

Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu
Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Cánh Diều

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Cánh Diều

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Cánh Diều

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Cánh Diều

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Cánh Diều

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Cánh diều

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề thi học kì 1 - Toán 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem lời giải