Bình chọn:
4.8 trên 53 phiếu
Bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?

Xem chi tiết
Bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 1 Bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 1

Giải bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 1. Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:so sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4:so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: So sánh,

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5  trang 60 sgk toán lớp 1 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: So sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp,Bài 5: Số ?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1 Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 1. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Xem thêm