2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Bình chọn:
4.7 trên 55 phiếu
Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 5

Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 5.

Xem chi tiết

Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 4

Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 4

Xem chi tiết

Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3

Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 3.

Xem chi tiết

Lý thuyết số 0 trong phép cộng (toán lớp 1)

Lý thuyết số 0 trong phép cộng

Xem chi tiết

Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5

Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5

Xem chi tiết

Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4 (toán

Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4.

Xem chi tiết

Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 3 (toán

Phép cộng trong phạm vi 3.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 44 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 45 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 1. Bài 1: Số ? Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?

Xem lời giải

Bài 4, bài 5 trang 46 sgk toán lớp 1

Giải bài 4, 5 trang 46 SGK Toán 1. Bài 4: Tính, Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 47 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:so sánh, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 48 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 48 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sgk toán

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 1. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4:so sánh,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 51 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Số ?, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 52 sgk toán lớp

Giải bài 1, 2, 3 trang 52 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: So sánh,

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 53 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3:Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 54 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 55 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 56 sgk toán lớp 1

Giải bài 1, 2, 3 trang 56 SGK Toán 1. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Xem lời giải

Xem thêm