Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Vật lí 9


Đề bài

A.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong máy phát điện xoay chiều có roto là nam châm, khi máy hoạt động quay nam châm thì có tác dụng gì?

A. Tạo ra từ trường

B. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây tăng

C. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây giảm

D. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên.

Câu 2. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4 lần

B. Giảm 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Câu 3. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 200 vòng, cuộn dây thứ cấp 2000 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều U thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là 220V. Hiệu điện thế U bằng?

A. 20 V

B. 22 V

C. 12 V

D. 24 V  

Câu 4. Chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước theo phương vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường. Góc khúc xạ có độ lớn là

A. 00

B. 300

C. 600

D. 900

Câu 5. Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là 

A. ảnh thật, ngược chiều với vật

B. ảnh thật, cùng chiều với vật

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật

D. ảnh ảo, cùng chiều với vật

Câu 6. Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ lớn như thế nào? 

A. Lớn hơn vật

B. Nhỏ hơn vật

C. Bằng vật

D. Bằng 1 nửa vật

Câu 7: Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là 

A. ảnh thật, ngược chiều với vật

B. ảnh thật, cùng chiều với vật

C. ảnh ảo, ngược chiều với vật

D. ảnh ảo, cùng chiều với vật

Câu 8: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về máy ảnh?

A. máy ảnh là dụng cụ để thu ảnh của vật trên phim

B. hai bộ phận quan trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối

C. vật kính của máy ảnh là 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

D. ảnh thu được trên phim là ảnh ảo.

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không phải là của mắt lão?

A. chỉ nhìn được vật ở trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn

B. nhìn rõ những vật ở xa nhưng không nhìn rõ vật ở gần mắt

C. có điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt bình thường

D. có khoảng cực cận lớn hơn so với mắt bình thường

Câu 10. Kính lúp có số bội giác 2,5x thì tiêu cự bằng.

A. 10cm

B. 20cm

C. 500cm

D. 100cm

Câu 11. Câu nào dưới đây không đúng?

A. Màu trắng tán xạ tốt mọi ánh sáng (trắng đỏ vàng lục lam)

B. Vật có màu đen không tán xạ ánh sáng

C. Vật có màu xanh tán xạ hoàn toàn ánh sáng trắng

D. Vật có màu nào (trừ màu đen) thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó.

Câu 12. Trong ba nguồn sáng bút laze, mặt trời, đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ánh sáng trắng?

A. Bút laze, mặt trời

B. Chỉ mặt trời

C. Mặt trời, đèn dây tóc nóng sáng

D. Chỉ đèn dây tóc nóng sáng.

Câu 13. Nhà máy phát điện nào thường gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất?

A. Nhà máy phát điện gió

B. Nhà máy phát điện dùng pin mặt trời

C. Nhà máy thủy điện

D. Nhà máy nhiệt điện.

Câu 14. Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng chủ yếu biến đổi thành dạng năng lượng nào dưới đây?

A. Năng lượng ánh sáng

B. Nhiệt năng

C. Hóa năng

D. Cơ năng

Câu 15. Một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng có những dạng năng lượng nào?

A. Nhiệt năng, động năng và thế năng.

B. Chỉ có điện năng và thế năng

C. Chỉ có nhiệt năng và động năng

D. Chỉ có động năng.

B.TỰ LUẬN

Câu 16. Đường dây truyền tải điện có chiều dài tổng cộng 10km, có hiệu điện thế 15kV ở hai đầu nơi truyền tải. Dây dẫn tải điện cứ 1km thì có điện trở 0,2Ω. Công suất hao phí trên đường dây Php = 160000W. Tính công suất cung cấp ở nơi truyền tải.

 Câu 17: Vật sáng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 10cm, cho 1 ảnh thật cao 2cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.

Lời giải chi tiết

1. D

2. B

3. B

4. A

5. D

6. B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. C

12. C

13. D

14. D

15. A

Câu 1 : Chọn D

Trong máy phát điện xoay chiều có roto là nam châm, khi máy hoạt động quay nam châm thì chỉ có tác dụng làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây biến thiên.

Câu 2 : Chọn B

Từ công thức  \({P_{hp}} = R\dfrac{{{P^2}} }{{{U^2}}}\), suy ra nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên gấp đôi thì công suất hao phí giảm đi 4 lần.

Câu 3 : Chọn B

Theo công thức biến thế \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\)

\(\Rightarrow {U_1} = \dfrac{{{U_2}.{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{220.200}}{{2000}} = 22\,V\)

Câu 4 : Chọn A

Tia sáng từ không khí vào nước theo phương vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường thì truyền thẳng. Vậy góc khúc xạ có độ lớn là 00

Câu 5 : Chọn D

Vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh ảo, cùng chiều với vật.

Câu 6 : Chọn B

Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính phân kỳ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ lớn bao giờ cũng nhỏ hơn vật.

Câu 7 : Chọn A

Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật, ngược chiều với vật.

Câu 8 : Chọn D

Đối với máy ảnh, ảnh thu được trên phim là ảnh thật.

Câu 9 : Chọn A

Chỉ nhìn được vật ở trong khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn, đây không phải là đặc điểm của mắt lão.

Câu 10 : Chọn A

Kính lúp có số bội giác 2,5x thì tiêu cự bằng \(f =\dfrac{ 25}{2,5} = 10\,cm.\)

Câu 11 : Chọn C

Vật có màu xanh tán xạ hoàn toàn ánh sáng màu xanh. Vậy câu C không đúng.

Câu 12 : Chọn C

Mặt trời, đèn dây tóc nóng sáng là 2 nguồn nào phát ánh sáng trắng.

Câu 13 : Chọn D

Nhà máy phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất hiện nay là nhiệt điện, vì khi đốt nhiên liệu nhà máy này khí quyển khói bụi, khí CO2 rất nhiều.

Câu 14 : Chọn D

Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng chủ yếu biến đổi thành dạng năng lượng là cơ năng.

Câu 15 : Chọn A

Một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng có những dạng năng lượng Nhiệt năng, động năng và thế năng.

Câu 16 :

Điện trở dây dẫn \(R = 0,2.2.10 = 4Ω.\)

Công suất hao phí Php = I2R

- Cường độ dòng điện qua dây:

\(I = \sqrt {{{{P_{hp}}} \over R}}  = \sqrt {{{160000} \over 4}}  = 200A\)

- Công suất truyền tải là :

\(P = U.I = 15000.200 = 30000000W \)\(\,= 3000kW\)

Câu 17 :

Ta có hình vẽ 3, xét ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

 

Ta được công thức:

\(\dfrac {{OA} }{ {OA'}} = \dfrac {d }{ {d'}} = \dfrac {f }{ {d' - f}} \Leftrightarrow \dfrac {4 }{ 2} = \dfrac {f }{ {d' - f}}\)

Mặt khác \(d' = \dfrac{{2d}}{4} = \dfrac{{2.10}}{4} = 5\,cm\)

Vậy \(\dfrac{f}{{5 - f}} = 2 \Leftrightarrow f = 10 - 2f \)\(\;\Rightarrow f = \dfrac{{10}}{3}\,cm\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.