Chương 2. Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 101 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 101 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 102 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 102 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 103 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

Xem lời giải

Bài 5 trang 103 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

Xem lời giải

Bài 6 trang 103 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động

Xem lời giải

Bài 7 trang 104 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 104 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Xem lời giải

Bài 1 trang 104 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 104 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 105 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối thời gian với sự kiện cho đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 106 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền các từ cho trước sau đây vào chỗ trống (...) cho đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 106 sách bài tập Lịch sử 8. Nêu những thay đổi trong chính sách kinh tế của Pháp

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 106 sách bài tập Lịch sử 8. Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 SBT sử 8

Giải bài tập 1 trang 107 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 SBT sử 8

Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê những sự kiện chính phản ánh những quá trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SBT sử 8

Giải bài tập 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử sao cho đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 109 SBT sử 8

Giải bài tập 4 trang 109 sách bài tập Lịch sử 8. Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền nội dung phù hợp vào cột bên phải để hoàn chỉnh bảng

Xem lời giải

Bài 6 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 6 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho đúng

Xem lời giải

Bài 7 trang 110 SBT sử 8

Giải bài tập 7 trang 110 sách bài tập Lịch sử 8. Nhận xét về phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 8 trang 111 SBT sử 8

Giải bài tập 8 trang 111 sách bài tập Lịch sử 8. Kết cục thất bại của phong trào đấu tranh vũ trang của Việt Nam

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài