Bài 1 trang 101 SBT sử 8


Giải bài tập 1 trang 101 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp được tiến hành bắt đầu vào năm

A. 1884

B. 1888

C. 1897

D. 1914

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Chính sách kinh tế của Pháp (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết:

Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp được tiến hành bắt đầu vào năm 1897

Chọn: C

Câu 2

Đứng đầu Liên bang Đông Dương là

A. Tổng thống

B. Thống đốc

C. Thống sứ

D. Toàn quyền

Phương pháp giải:

Xem lại mục 6. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết:

Đứng đầu Liên bang Đông Dương là toàn quyền.

Chọn: D

Câu 3

Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có

A. 3 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì)

B. 4 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Lào)

C. 4 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia)

D. 5 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 6. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết:

Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có 5 xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Cam-pu-chia, Lào)

Chọn: D

Câu 4

Các cấp chính trong Liên Bang Đông Dương bao gồm:

A. Kì, phủ, huyện, xã

B. Kì, tỉnh, phủ, huyện, xã

C. Kì, tỉnh, phủ, huyện, châu, xã

D. Tỉnh, phủ, huyện, châu, xã

Phương pháp giải:

Xem lại mục 6. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết:

Các cấp chính trong Liên Bang Đông Dương bao gồm: kì, tỉnh, phủ, huyện, châu, xã.

Chọn: C

Câu 5

Ý nào sau đây không phải là chính sách mà thực dân Pháp thực hiện trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam?

A. Ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền, bót lột bằng phát canh thu tô.

B. Bắt nhân dân ta phải đi phu dịch như cướp đường, đào sông, xây cầu,...

C. Đẩy mạnh khai thác mỏ (than và kim loại).

D. Đầu tư vốn vào phát triển công nghiệp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Chính sách kinh tế của Pháp (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết:

Chính sách mà thực dân Pháp thực hiện trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam là ra sức cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền, bót lột bằng phát canh thu tô, bắt nhân dân ta phải đi phu dịch như cướp đường, đào sông, xây cầu,... đầu tư vốn vào phát triển công nghiệp.

Chọn: C

Câu 6

Hệ thống giáo dục phổ thông được thực dân Pháp chia làm

A. 2 bậc: Tiểu học và Trung học

B. 3 bậc: Ấu học Tiểu học và Trung học

C. 3 bậc: Tiểu học Trung học và Trung học nghề

D. 4 bậc: Ấu học Tiểu học, Trung học và Trung học nghề

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp (1897 – 1914)

Lời giải chi tiết:

Hệ thống giáo dục phổ thông được thực dân Pháp chia làm 3 bậc: Ấu học Tiểu học và Trung học.

Chọn: B

Câu 7

Dưới tác động của khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến nào?

A. Xuất hiện giai cấp công nhân.

B. Giai cấp nông dân khổ cực vì bị hai tầng áp bức của đế quốc và phong kiến.

C. Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản ra đời.

D. Cả A và B và C đều đúng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam (1897 – 1914) – Vùng nông thôn

Lời giải chi tiết:

Dưới tác động của khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã có những chuyển biến: xuất hiện giai cấp công nhân, giai cấp nông dân khổ cực vì bị hai tầng áp bức của đế quốc và phong kiến, tầng lớp tư sản và tiểu tư sản ra đời.

Chọn: D

Câu 8

Những giai cấp, tầng lớp ở nước ta lúc bấy giờ có thể tham gia phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là

A. Địa chủ, nông dân, tư sản

B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản

C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ

D. Công dân và nông dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam (1897 – 1914) – Vùng nông thôn

Lời giải chi tiết:

Những giai cấp, tầng lớp ở nước ta lúc bấy giờ có thể tham gia phong trào cách mạng giải phóng dân tộc là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ.

Chọn: C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 102 SBT sử 8

  Giải bài tập 2 trang 102 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy nối nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải

 • Bài 3 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

 • Bài 4 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

 • Bài 5 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 5 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam

 • Bài 6 trang 103 SBT sử 8

  Giải bài tập 6 trang 103 sách bài tập Lịch sử 8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí