Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 61 phiếu
50 bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ nhận biết

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ nhận biết

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ nhận biết

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm sự đồng biến nghịch biến của hàm số mức độ vậg dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất