Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 4 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 4 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Tính nhẩm :

29 + 1 + 5 = …                       29 + 6 = …

69 + 1 + 7 = …                       69 + 8 = …

8 + 2 + 6 = …                         8 + 8 = …

28 + 3 + 2 = …                       28 + 5 = … 

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 3. Điền >, <, = ?

           9 + 8 … 8 + 9

           18 + 4 … 18 + 5

           29 + 6 … 6 + 28

           38 + 7 … 39 + 5

           49 + 13 … 14 + 49

           98 … 89 + 8

Bài 4. Trường A có 29 giáo viên nam và 25 giáo viên nữ. Hỏi cả trường có tất cả bao nhiêu giáo viên ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Khoanh vào đáp án đúng :

Một sợi dây ban đầu dài 48cm. Người ta nối thêm một đoạn dài 4dm vào sợi dây đó. Độ dài của sợi dây sau khi nối thêm là :

A. 52cm                                       B. 44cm

C. 88cm                                       D. 88dm

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép cộng các số từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải :

29 + 1 + 5 = 35                       29 + 6 = 35

69 + 1 + 7 = 77                       69 + 8 = 77

8 + 2 + 6 = 16                         8 + 8 = 16

28 + 2 + 3 = 33                       28 + 5 = 33

Bài 2.

Phương pháp giải : 

Cộng hai số hạng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải :

Bài 3.

Phương pháp giải :

Tính giá trị các phép tính ở hai vế.

So sánh giá trị rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải :

\(\underbrace {9 + 8}_{17}\,\,\, = \,\,\,\underbrace {8 + 9}_{17}\)

\(\underbrace {18 + 4}_{22}\,\,\, < \,\,\,\,\underbrace {18 + 5}_{23}\)

\(\underbrace {29 + 6}_{35}\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {6 + 28}_{34}\)

\(\underbrace {38 + 7}_{45}\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {39 + 5}_{44}\)

\(\underbrace {49 + 13}_{62}\,\,\, < \,\,\,\,\underbrace {14 + 49}_{63}\)

\(98\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {89 + 8}_{97}\)

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Nam : 29 giáo viên

Nữ : 25 giáo viên

Tất cả : … giáo viên ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số giáo viên nam cộng với số giáo viên nữ.

Lời giải :

Trường A có tất cả số giáo viên là :

29 + 25 = 54 (giáo viên)

Đáp số : 54 giáo viên.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Ban đầu : 48cm

Nối thêm : 4dm

Cuối cùng : … cm?

Muốn tìm đáp án, ta lấy chiều dài sợi dây ban đầu cộng với độ dài đoạn nối thêm.

Lời giải :

Đổi : 4dm = 40cm.

Chiều dài sợi dây sau khi được nối thêm là :

48 + 40 = 88 (cm)

Khoanh đáp án C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về