Bài 9 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao


Đề bài

Hằng số cân bằng Kccủa phản ứng 

\({H_2}\left( k \right) + B{r_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2HBr\left( k \right)\) ở 7300C là 2,18.106. Cho 3,20 mol HBr vào trong bình phản ứng dung tích 12,0 lít 7300C. Tính nồng độc ảu H2, Br2 và HBr ở trạng thái cân bằng.

Lời giải chi tiết

Ta có \({CM_{{{HBr}}}} = 0,27M\)

Gọi nồng độ H2 và Br2 phản ứng là x.

\(\eqalign{
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}\left( k \right)\, + B{r_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2HBr\left( k \right) \cr 
& \text{Phản ứng}:\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;2x \cr 
& \text{ Cân bằng}:\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\left( {0,27 - 2x} \right) \cr} \)

Ta có: \(K = {{{{\left( {0,27 - 2x} \right)}^2}} \over {{x^2}}} = 2,{18.10^6} \)

\(\Leftrightarrow {{0,27 - 2x} \over x} = 1,{476.10^3} \Rightarrow x = 1,{82.10^{ - 4}}\)

Vậy: \(\left[ {{H_2}} \right] = \left[ {B{r_2}} \right] = 1,{82.10^{ - 4}}M;\)

       \(\left[ {HBr} \right] = 0,27 - 0,000364 \approx 0,27M\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.