CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 102 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử lưu huỳnh (S) chuyển thành ion sunfua

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong phản ứng:

Xem lời giải

Bài 3 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong phản ứng:

Xem lời giải

Bài 4 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Các câu sau đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tính số oxi hóa của:

Xem lời giải

Bài 6 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Lập các phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử theo các sơ đồ dưới đây và xác định vai trò của từng chất trong phản ứng:

Xem lời giải

Bài 7 trang 104 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Điiot pentaoxit tác dụng với cacbon monooxit tạo ra cacbon ddiooxit và iot.

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong các phản ứng hóa hợp dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong các phản ứng phân hủy dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

Xem lời giải

Bài 3 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho bảng tóm tắt dưới đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Người ta có thể tổng hợp amoniac từ khí nitơ và khí hiđro.

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Viết phương trình hóa học của những biến đổi sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Glixerol trinitrat là chất nổ đinamit.

Xem lời giải

Bài 7 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hợp chất A (không chứa clo) cháy được trong khí clo tạo ra nitơ và hiđro clorua.

Xem lời giải

Bài 8 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt và ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt.

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong phản ứng hóa học sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong phản ứng hóa học sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những câu sau đây là đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 4 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu thí dụ về phản ứng phân hủy tạo ra:

Xem lời giải

Bài 5 trang 112 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy nêu ra thí dụ về phản ứng hóa hợp của:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất