Bài 42: Ozon và hiđro peoxit

Bình chọn:
4.3 trên 38 phiếu
Bài 1 trang 165 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hiđro peoxit có thể tham gia những phản ứng hóa học:

Xem lời giải

Bài 2 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có hai bình, một bình đựng oxi, một đựng khí ozon. Hãy giới thiệu thuốc thử để phân biệt từng khí.

Xem lời giải

Bài 3 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh cho các tính chất của các chất sau: a) Oxi và ozon cùng có tính chất hóa học, nhưng ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. b) Nước và hiđro peoxit cùng có tính oxi hóa, nhưng hiđro peoxit có tính oxi hóa mạnh hơn nước.

Xem lời giải

Bài 4 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Ozon va hiđro peoxit có những tính chất hóa học nào giống nhau, khác nhau ? Lấy thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 5 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta thu được 1 chất khí duy nhất có thể tích tăng thêm 2%. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. Biết các thể tích khí thu được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

Xem lời giải

Bài 6 trang 166 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hỗn hợp khí A gồm có O2 và O3, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hiđro là 19,2. Hỗn hợp khí B gồm có H2 và CO, tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với hiđro là 3,6.

Xem lời giải