CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.9 trên 72 phiếu
Bài 1 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Vì sao chu kì 2 và chu kì 3, mỗi chu kì có 8 nguyên tố?

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Nhóm nguyên tố là gì? b) Các nguyên tố s, p, d, f thuộc những nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

Xem lời giải

Bài 7 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố từ Z = 1 đến Z = 20.

Xem lời giải

Bài 8 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do:

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sau đây: H, He, Li, Na, K, Ca, O, S, Cl, Br.

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho nguyên tử các nguyên tố có Z = 8, Z = 9, Z = 17, Z = 19. Hãy xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố đó, số thứ tự nhóm và chu kì chứa các nguyên tố đó.

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 18 và Z = 19. Tại sao nguyên tố có Z = 18 ở chu kì 3, còn nguyên tố Z = 19 lại ở chu kì 4?

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 20; 21; 24; 29; 30. Cấu hình electron của chúng có đặc điểm gì? Tại sao Cu ở nhóm IB, Zn ở nhóm IIB?

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự phân bố electron vào các AO của các nguyên tố C, Ca, Fe và Br sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng?

Xem lời giải

Bài 1 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:

Xem lời giải

Bài 3 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Độ âm điện đặc trưng cho khả năng

Xem lời giải

Bài 4 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết sự biến đổi năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một chu kì và trong cùng một nhóm A.

Xem lời giải

Bài 5 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nếu không xét khí hiếm thì năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử nguyên tố nào lớn nhất, của nguyên tử nguyên tố nào nhỏ nhất?

Xem lời giải

Bài 6 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Độ âm điện của một nguyên tử là gì? Quy luật biến đổi giá trị độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm A như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất