CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN - HÓA 10 NÂNG CAO

Bình chọn:
4.9 trên 72 phiếu
Bài 7 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong một chu kì cad trong một nhóm A, giải thích.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất và hi điroxit tương ứng của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học và lấy thí dụ về cấu hình electron nguyên tử, tính chất của các đơn chất và tính chất của các hợp chất để minh họa.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16, 17. a) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. b) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 12, 13, 14. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao Bài 1 trang 57 SGK Hóa học 12 Nâng cao

Theo quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho nguyên tố X (Z = 12), hãy cho biết: - Cấu hình eletron nguyên tử của nguyên tố X. - Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử của 2 nguyên tố có Z =25 và Z = 35. a) Xác định số thứ tự chu kì và nhóm của các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn. b) Nếu tính chất hóa học cơ bản của 2 nguyên tố đó.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. - Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. - Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bảng dưới đây cho biết bán kính nguyên tử và năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử một số nguyên tố.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Phát biểu định luật tuần hoàn và cho biết nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm về cấu hình elecron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của clo.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 9 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố natri thuộc chu kì 3 và nhóm IA, hãy cho biết đặc điểm và cấu hình electron nguyên tử và tính chất hóa học cơ bản của natri.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 10 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy so sánh tính kim loại của Mg (Z = 12) với Na(Z = 11) và Al(Z = 13).

Xem chi tiết
Bài 1 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những câu sau đây, câu nào sai?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Dựa trên nguyên tắc nào người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm? b) Thế nào là chu kì? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài