Bài 14: Luyện tập chương 2

Bình chọn:
4.4 trên 55 phiếu
Bài 1 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 1 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những câu sau đây, câu nào sai?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 2 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

a) Dựa trên nguyên tắc nào người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm? b) Thế nào là chu kì? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu kì lớn? Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 3 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong bảng tuần hoàn, nhóm A nào gồm tất cả các nguyên tố là kim loại? Nhóm nào gồm hầu hết các nguyên tố là phi kim, nhóm nào gồm các nguyên tố khí hiếm? Đặc điểm số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm trên.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 4 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của các nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. a) Tính nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 5 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Oxit cao nhất của một nguyên tố là , trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% hiđro về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 6 trang 60 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là . Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Tìm nguyên tố đó.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 7 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Khi cho 0,6g một kim loại nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 8 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân la 25. a) Viết cấu hình electron để xác định hai nguyên tố A và B thuộc chu kì nào, nhóm nào. b) So sánh tính chất hóa học của chúng.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 9 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho 8,8g một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết tên của hai kim loại đó.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 10 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố X có cấu hình electron như sau: . Hãy xác định: a) Vị trí của X trong bảng tuần hoàn. b) Nêu tính chất hóa học cơ bản của X.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao Bài 11 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm IA: Li, Na, K, Rb, Cs. Hãy sắp xếp các nguyên tố đó theo chiều giảm dần của bán kính nguyên tử, giải thích.

Xem chi tiết


Gửi bài