Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bình chọn:
4.3 trên 59 phiếu
Bài 1 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết quy luật biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong một chu kì cad trong một nhóm A, giải thích.

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy cho biết sự biến đổi tính axit – bazơ của các oxit cao nhất và hi điroxit tương ứng của các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hãy phát biểu định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học và lấy thí dụ về cấu hình electron nguyên tử, tính chất của các đơn chất và tính chất của các hợp chất để minh họa.

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 9, 16, 17. a) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. b) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính phi kim tăng dần.

Xem lời giải

Bài 6 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 12, 13, 14. a) Viết cấu hình electron nguyên tử của chúng. b) Xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn. c) Xếp các nguyên tố đó theo thứ tự tính kim loại tăng dần.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 55 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dựa vào sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố, hãy đoán nhận sự biến đổi về năng lượng ion hóa thứ nhất, độ âm điện, tính kim loại của các kim loại nhóm IA.

Xem lời giảiHỏi bài