Bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Bình chọn:
4.5 trên 95 phiếu
Bài 26.1 trang 71 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.1 trang 71 sách bài tập Vật lí 8. Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Bài 26.2 trang 71 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.2 trang 71 sách bài tập Vật lí 8. Hãy dựa vào bản đồ tiêu thụ, khai thác và dự trữ dầu vẽ ở hình để chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi dưới đây.

Xem lời giải

Bài 26.3 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.3 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Người ta dùng bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 20°C đựng trong một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg.

Xem lời giải

Bài 26.4 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.4 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Dùng một bếp dầu hỏa để đun sôi 2 lít nước từ 15°C thì mất 10 phút. Hỏi mỗi phút phải dùng bao nhiêu dầu hỏa?

Xem lời giải

Bài 26.5 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.5 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C.

Xem lời giải

Bài 26.6 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.6 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ?

Xem lời giải

Bài 26.7 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.7 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết:

Xem lời giải

Bài 26.8 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.8 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:

Xem lời giải

Bài 26.9 trang 72 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.9 trang 72 sách bài tập Vật lí 8. Để đun sôi một lượng nước bằng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu.

Xem lời giải

Bài 26.10 trang 73 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.10 trang 73 sách bài tập Vật lí 8. Khi dùng lò hiệu suất H1 để làm chảy một lượng quặng, phải đốt hết m1 kilôgam nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q1.

Xem lời giải

Bài 26.11 trang 73 SBT Vật lí 8

Giải bài 26.11 trang 73 sách bài tập Vật lí 8. Một bếp dầu hỏa có hiệu suất 30%

Xem lời giải