B- Bài tập tự giải trang 125

Bình chọn:
4.5 trên 55 phiếu
Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Xem lời giải

Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Sự điều hoà đường huyết luôn giữ được ổn định diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của các hoocmôn do các tuyến sinh dục tiết ra đối với sự biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì.

Xem lời giải

Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 126 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn từ các tuyến nội tiết tạo ra ngấm thẳng vào máu được vận chuyển

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 126. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 126

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 126 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn có tính chất

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 127 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 127 Sách bài tập Sinh học 8. Tuyến cận giáp có chức năng

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 128 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 128 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn FSH có chức năng

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 129 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 129 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn norađrênalin có chức năng tăng cường

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 130 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 130 Sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Xem lời giải

Bài 31,32,33,34 trang 131 SBT Sinh học 8

Giải bài 31,32,33,34 trang 131 Sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống :

Xem lời giải

Các chương, bài khác