B- Bài tập tự giải trang 61

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 61 SBTsách bài tập Sinh học 8. Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng hoá và dị hoá với bài tiết.

Xem lời giải

Bài 2 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Chuyển hoá cơ bản là gì ? Nêu ý nghĩa của việc xác định chuyển hoá cơ bản.

Xem lời giải

Bài 3 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt khi trời nóng, lúc trời lạnh.

Xem lời giải

Bài 4 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Có thể xác định cường độ trao đổi chất của cơ thể bằng cách nào ? Việc làm đó có ý nghĩa gì ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ các nguyên tắc thành lập khẩu phần ăn uống hằng ngày.

Xem lời giải

Bài 6 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ vai trò vitamin đối với đời sống qua một số ví dụ cụ thể.

Xem lời giải

Bài 7 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 7 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của muối khoáng trong đời sống của động vật và con người.

Xem lời giải

Bài 8 trang 61 SBT Sinh học 8

Giải bài 8 trang 61 sách bài tập Sinh học 8. Hãy giải thích câu ca dao :

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 62 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụng

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 62 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 62 sách bài tập Sinh học 8. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 63 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 63 sách bài tập Sinh học 8. Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thực chất là

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 64 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 64 sách bài tập Sinh học 8. Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 66 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 66 sách bài tập Sinh học 8. Vitamin và muối khoáng tuy ...(1)... năng lượng cho cơ thể, nhưng không thể thiếu ...(2)...

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 67 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 67 sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Xem lời giải

Các chương, bài khácHỏi bài