A-Bài tập có lời giải trang 97

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
Bài 1 trang 97 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 97 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao nói: Nơron là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của tổ chức thần kinh (hệ thẩn kinh) ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 97 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 97 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu đặc điểm cấu tạo của một nơron điển hình mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 97 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ thần kinh ở người bao gồm những bộ phận nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 100 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu những đặc điểm của hệ thẩn kinh ở người thể hiện sự tiến hóa vươt hẳn các động vật thuộc lớp Thú.

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 101 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày những thí nghiệm tìm hiểu chức năng của chất trắng và chất xám trong cấu tạo của tuỷ sống.

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 trang 102 Sách bài tập Sinh học 8. Hãy nêu dự kiến các bước tiến hành trong thí nghiệm để phát hiện các rể tuỷ liên quan đến dây thẩn kinh tuỷ

Xem lời giải

Bài 7 trang 103 SBT Sinh học 8

Giải bài 7 trang 103 Sách bài tập Sinh học 8. So sánh cấu tạo và chúc năng của phân hệ thẩn kinh vận động vói phân hệ thẩn kinh sinh duỡng trong hệ thẩn kỉnh.

Xem lời giải

Các chương, bài khác