Sự ra đời và lãnh dạo của Đảng Cộng sản giữ vai trò gì trong tiến trình giai cấp công nhân thực hiện sử mệnh lịch sử của mình? Tại sao?

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

- Giữ vai trò gì? Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu khách quan và là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp công nhân có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

-    Giữ vai trò gì?

Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu khách quan và là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp công nhân có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

-    Tại sao?

+ Lý luận chung:

Theo quan điểm duy vật lịch sử, quần chúng nhân dân giữ vai trò sáng tạo lịch sử, quyết định tiến trình lịch sử xã hội nhưng vai trò đó không thể thực hiện được nếu như nó không được tổ chức lại thành lực lượng chính trị có tổ chức vững chắc - một tổ chức có sự lãnh đạo đúng đắn theo lý luận khoa học dẫn đường với đội ngũ lãnh tụ có tài năng và lập trường kiên định của nó. Đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân cũng không là ngoại lệ.

 + Cụ thể:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản không phải là ngẫu nhiên, bên ngoài phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân; trái lại, nó là một tất yếu xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự phát triển về quy mô và chất lượng từ tự phát đến tự giác của chính phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhưng chỉ có nhu cầu đó vẫn chưa thể dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản mà chỉ khi có sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và sự phát triển của phong trào công nhân đến độ chín muồi thì mới có thể dẫn dến sự ra đời của Đảng Cộng sản. Chỉ từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng thì phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân mới có thể vượt qua tính tự phát và đạt tới trình độ tự giác; mới có thể làm cho phong trào công nhân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Vai trò đó thể hiện ở 3 điểm chính sau đây:

Thứ nhất, trên cơ sở vận dụng những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử, cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ lịch sử,... Đảng Cộng sản – với tư cách là tổ chức chính trị cao nhất của phong trào công nhân - xây dựng nên đường lối chiến lược, sách lược để lãnh đạo phong trào công nhân.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo thực tiễn cách mạng, Đảng cũng chính là tổ chức chính trị cao nhất làm công việc tổ chức nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; tức là hoàn thiện, phát triển lý luận khoa học của nai cấp công nhân và nhân dân lao động để lý luận đó tiếp tục và mãi mãi là thế giới quan, phương pháp luận khoa học của phong trào cách mạng.

Thứ ba, với tư cách là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng giáo dục, giác ngộ quần chúng nhân dân; tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

Loigiaihay.com

Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được lý giải từ các căn cứ

Xem chi tiết
Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển từ thấp lên cao, từ giai đoạn xã hội xã hội chũ nghĩa (chủ nghĩa xã hội) lên xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Xem chi tiết
Xu hướng tất yếu cùa sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Xu hướng tất yếu cùa sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

C.Mác và Ph.Ăngghen đã vận đụng một cách triệt để quan điểm duy vật về lịch sử để nghiên cứu xã hội loài người, từ đó đã xây dựng nên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, phân tích một cách khoa học sự chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao hơn và coi đó là một quá trình lịch sử - tự nhiên.

Xem chi tiết
Nội dung và tác động của quy luật giá trị? Nội dung và tác động của quy luật giá trị?

Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị - Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết
Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác — Lênin Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác — Lênin

Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin có thể chia thành hai giai đoạn lớn: Giai đoạn hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác, do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện; giai đoạn bảo vệ và phái triển chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa Mác - Lênin, do V.I.Lênin thực hiện.

Xem chi tiết
Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức? Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức?

- Biện chứng là gì? + Khái niệm biện chứng dùng để chỉ những mối liên hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay