Sự ra đời và lãnh dạo của Đảng Cộng sản giữ vai trò gì trong tiến trình giai cấp công nhân thực hiện sử mệnh lịch sử của mình? Tại sao?

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

- Giữ vai trò gì? Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu khách quan và là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp công nhân có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

-    Giữ vai trò gì?

Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu khách quan và là điều kiện tiên quyết bảo đảm giai cấp công nhân có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình.

-    Tại sao?

+ Lý luận chung:

Theo quan điểm duy vật lịch sử, quần chúng nhân dân giữ vai trò sáng tạo lịch sử, quyết định tiến trình lịch sử xã hội nhưng vai trò đó không thể thực hiện được nếu như nó không được tổ chức lại thành lực lượng chính trị có tổ chức vững chắc - một tổ chức có sự lãnh đạo đúng đắn theo lý luận khoa học dẫn đường với đội ngũ lãnh tụ có tài năng và lập trường kiên định của nó. Đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân cũng không là ngoại lệ.

 + Cụ thể:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản không phải là ngẫu nhiên, bên ngoài phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân; trái lại, nó là một tất yếu xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự phát triển về quy mô và chất lượng từ tự phát đến tự giác của chính phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhưng chỉ có nhu cầu đó vẫn chưa thể dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản mà chỉ khi có sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và sự phát triển của phong trào công nhân đến độ chín muồi thì mới có thể dẫn dến sự ra đời của Đảng Cộng sản. Chỉ từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng thì phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân mới có thể vượt qua tính tự phát và đạt tới trình độ tự giác; mới có thể làm cho phong trào công nhân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Vai trò đó thể hiện ở 3 điểm chính sau đây:

Thứ nhất, trên cơ sở vận dụng những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử, cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi thời kỳ lịch sử,... Đảng Cộng sản – với tư cách là tổ chức chính trị cao nhất của phong trào công nhân - xây dựng nên đường lối chiến lược, sách lược để lãnh đạo phong trào công nhân.

Thứ hai, trong quá trình lãnh đạo thực tiễn cách mạng, Đảng cũng chính là tổ chức chính trị cao nhất làm công việc tổ chức nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; tức là hoàn thiện, phát triển lý luận khoa học của nai cấp công nhân và nhân dân lao động để lý luận đó tiếp tục và mãi mãi là thế giới quan, phương pháp luận khoa học của phong trào cách mạng.

Thứ ba, với tư cách là đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng giáo dục, giác ngộ quần chúng nhân dân; tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân.

Loigiaihay.com

Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được lý giải từ các căn cứ

Xem chi tiết
Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

Theo quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển từ thấp lên cao, từ giai đoạn xã hội xã hội chũ nghĩa (chủ nghĩa xã hội) lên xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Xem chi tiết
Xu hướng tất yếu cùa sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Xu hướng tất yếu cùa sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

C.Mác và Ph.Ăngghen đã vận đụng một cách triệt để quan điểm duy vật về lịch sử để nghiên cứu xã hội loài người, từ đó đã xây dựng nên học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, phân tích một cách khoa học sự chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao hơn và coi đó là một quá trình lịch sử - tự nhiên.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là mối quan hệ biện chứng. Trong mối quan hệ này, vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức không hoàn toàn thụ động mà nó có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

Xem chi tiết
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để chỉ sự quy định, sự tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới; còn khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới, đồng thời cũng dùng để chỉ các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng của thế giới

Xem chi tiết
Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động, phát triển này bằng giai đoạn vận động, phát triển khác. Theo nghĩa đó, không phải bất cứ sự phủ định nào cũng dẫn tới quá trình phát triển.

Xem chi tiết
Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Từ việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Từ việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ.

- Khái niệm nội dung và hình thức với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật Khái niệm nội dung dùng để chỉ toàn bộ các yếu tố làm cơ sở cấu thành nên sự vật; còn khái niệm hình thức dùng để chỉ phương thức kết hợp các yếu tố đó tạo nên sự tồn tại của sự vật.

Xem chi tiết