Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý, quy luật cơ bản nào?


Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy, nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật

Với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của tất cả mọi sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên, xã hội và tư duy, nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật bao gồm:

-    Nguyên lý về mối liên hệ phô biến

Nguyên lý này khái quát những tính chất chung của các mối liên hệ; nghiên cứu khái quát những mối liên hệ phổ biến nhất của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy; đó là các mối liên hệ: cái chung và cái nêng, tất nhiên và ngẫu nhiên, bản chất và hiện tượng, nguyên nhân và kết quả, nội dung và hình thức, khả năng và hiện thực.

-    Nguyên lý về sự phát triển

Nguyên lý này khái quát những tính chất chung của mọi sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy, đồng thời cũng nghiên cứu chỉ ra những quy luật chung nhất của mọi quá trình vận động, phát triển; đó là các quy luật: những thay đổi về lượng dẫn tới những thay đổi về chất và ngược lại, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập và quy luật phủ định của phủ định. Đó là các quy luật về phương thức, nguồn gốc, động lực và khuynh hướng cơ bản, phổ biến của mọi quá trình vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Từ việc nghiên cứu những tính chất chung nhất của các mối liên hệ phổ biến, các quy luật chung nhất của mọi sự vận động, phát triển, phép biện chứng đã xác lập hệ thông các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, có tính phổ biến, giữ vai trò định hướng chung nhất cho quá trình nhận thức và thực tiễn, đặc biệt là với những sáng tạo trong nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm