Lý thuyết: Triết học Mác - Lênin

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Triết học của Các Mác (1818 - 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 - 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho đến cuốỉ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX.

Triết học của Các Mác (1818 - 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 - 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho đến cuốỉ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, triết học của các ông khác một cách căn bản với các quan điểm, các hệ thống và các học thuyết triết học trước đó. Sự sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng (bao gồm cả chủ nghĩa duy vật lịch sử) của Mác và Ăngghen thực sự là một cuộc cách mạng trong triết học. Nhưng cần thấy rằng, đối với Mác và Ăngghen, nghiên cứu triết học không phải là mục đích tự thân mà nhằm giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn của nhân loại. Chủ nghĩa Mác là sự thống nhất chặt chẽ về mặt nội dung của các tư tưởng triết học với các mặt kinh tế - chính trị và xã hội - chính trị của thế giới quan cộng sản chủ nghĩa. Tính chỉnh thể, tính tổng hợp, sự luận chứng cho nhau một cách chặt chẽ của các bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác làm cho học thuyết này có một ảnh hưởng mạnh mẽ và được phổ biến một cách rộng rãi trên thế giới đang có nhiều biến đổi vào thế kỷ XIX và thế kỷ XX.

Mục đích cao nhất của chủ nghĩa Mác là đề ra và luận chứng về lý luận việc giải phóng nhân loại đang bị áp bức. Tư tưởng cao cả này được thực hiện trong triết học thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn chung và kinh nghiệm tinh thần chung của nhân loại. Và chính kinh nghiệm lịch sử từ giữa thế kỷ XIX đến nay lại chứng tỏ rằng, chủ nghĩa Mác có một ảnh hưởng lớn lao đối với sự phát triển của thế giới hiện đại. Và không một ai trong số những người có tinh thần khoa học trung thực lại không thừa nhận ý nghĩa lịch sử của trết học Mác trong việc phát triển tư tưởng triết học của nhân loại, trong cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động. Lịch sử thế giới đã, đang và sẽ phải trải qua những bước thăng trầm, thì đối với con người và sự nghiệp giải phóng nhân loại, ý nghĩa của triết học Mác càng trở nên rõ ràng hơn.

Lịch sử triết học Mác là một vấn đề rộng lớn mà khuôn khổ một chương sách không thể trình bày chi tiết toàn bộ được, ở đây, chúng tôi chỉ trình bày những vấn đề cơ bản nhất của quá trình hình thành và phát triển triết học Mác mà thôi.

Loigiaihay.com

Lý thuyết: Điều kiện lịch sử và những tiền đề ra đời của triết học Mác Lý thuyết: Điều kiện lịch sử và những tiền đề ra đời của triết học Mác

Triết học Mác ra đời trong những điều kiện lịch sử giữa thế kỷ XIX. Nó là kết quả của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và sự phát triển của khoa học nói chung

Xem chi tiết
Lý thuyết:  Sự hình thành các quan điểm và thế giới quan triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen Lý thuyết: Sự hình thành các quan điểm và thế giới quan triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen

Sự hình thành triết học Mác chia làm hai giai đoạn cơ bản: 1) Quá trình hình thành dần dần các quan điểm triết học, sự chuyển biến từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật biện chứng và từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa xã hội khoa học. Quá trình này hoàn thành vào năm 1844.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Triết học Mác - Lênin Lý thuyết: Triết học Mác - Lênin

Triết học của Các Mác (1818 - 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 - 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho đến cuốỉ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX.

Xem chi tiết
Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm “chất” dùng để chỉ tính quy định của sự vật về phương diện tổng hợp các thuộc tính cơ bản, khách quan, vốn có của một sự vật nào đó; cái mà nhờ đó, sự vật là nó, khác với sự vật khác.

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết
Công thức chung của tư bản Công thức chung của tư bản

Tiền là sản vật cuối cùng của lưu thông hàng hóa, đồng thời cũng là hình thức biểu hiện đầu tiên của tư bản. Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định. Nhưng bản thân tiền không phải là tư bản. Tiền chỉ biến thành tư bản trong những điều kiện nhất định, khi chúng được sử dụng để bóc lột lao động của người khác.

Xem chi tiết
Thế nào là tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên? Thế nào là tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên?

Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận và có thời gian chu chuyển khác nhau về mặt giá trị, do đó ảnh hưởng đến thời gian chu chuyển của toàn bộ tư bản.

Xem chi tiết