Lý thuyết: Triết học Mác - Lênin

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Triết học của Các Mác (1818 - 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 - 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho đến cuốỉ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX.

Triết học của Các Mác (1818 - 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 - 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho đến cuốỉ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. Tuy nhiên, triết học của các ông khác một cách căn bản với các quan điểm, các hệ thống và các học thuyết triết học trước đó. Sự sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng (bao gồm cả chủ nghĩa duy vật lịch sử) của Mác và Ăngghen thực sự là một cuộc cách mạng trong triết học. Nhưng cần thấy rằng, đối với Mác và Ăngghen, nghiên cứu triết học không phải là mục đích tự thân mà nhằm giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn của nhân loại. Chủ nghĩa Mác là sự thống nhất chặt chẽ về mặt nội dung của các tư tưởng triết học với các mặt kinh tế - chính trị và xã hội - chính trị của thế giới quan cộng sản chủ nghĩa. Tính chỉnh thể, tính tổng hợp, sự luận chứng cho nhau một cách chặt chẽ của các bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác làm cho học thuyết này có một ảnh hưởng mạnh mẽ và được phổ biến một cách rộng rãi trên thế giới đang có nhiều biến đổi vào thế kỷ XIX và thế kỷ XX.

Mục đích cao nhất của chủ nghĩa Mác là đề ra và luận chứng về lý luận việc giải phóng nhân loại đang bị áp bức. Tư tưởng cao cả này được thực hiện trong triết học thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn chung và kinh nghiệm tinh thần chung của nhân loại. Và chính kinh nghiệm lịch sử từ giữa thế kỷ XIX đến nay lại chứng tỏ rằng, chủ nghĩa Mác có một ảnh hưởng lớn lao đối với sự phát triển của thế giới hiện đại. Và không một ai trong số những người có tinh thần khoa học trung thực lại không thừa nhận ý nghĩa lịch sử của trết học Mác trong việc phát triển tư tưởng triết học của nhân loại, trong cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân lao động. Lịch sử thế giới đã, đang và sẽ phải trải qua những bước thăng trầm, thì đối với con người và sự nghiệp giải phóng nhân loại, ý nghĩa của triết học Mác càng trở nên rõ ràng hơn.

Lịch sử triết học Mác là một vấn đề rộng lớn mà khuôn khổ một chương sách không thể trình bày chi tiết toàn bộ được, ở đây, chúng tôi chỉ trình bày những vấn đề cơ bản nhất của quá trình hình thành và phát triển triết học Mác mà thôi.

Loigiaihay.com

Lý thuyết: Điều kiện lịch sử và những tiền đề ra đời của triết học Mác Lý thuyết: Điều kiện lịch sử và những tiền đề ra đời của triết học Mác

Triết học Mác ra đời trong những điều kiện lịch sử giữa thế kỷ XIX. Nó là kết quả của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và sự phát triển của khoa học nói chung

Xem chi tiết
Lý thuyết:  Sự hình thành các quan điểm và thế giới quan triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen Lý thuyết: Sự hình thành các quan điểm và thế giới quan triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen

Sự hình thành triết học Mác chia làm hai giai đoạn cơ bản: 1) Quá trình hình thành dần dần các quan điểm triết học, sự chuyển biến từ chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa duy vật biện chứng và từ chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa xã hội khoa học. Quá trình này hoàn thành vào năm 1844.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Triết học Mác - Lênin Lý thuyết: Triết học Mác - Lênin

Triết học của Các Mác (1818 - 1883) và Phriđrích Ăngghen (1820 - 1895) là sự thừa kế những thành tựu vĩ đại của tư tưởng triết học từ thời cổ đại cho đến cuốỉ thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX.

Xem chi tiết
Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa? Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

- Khái niệm hàng hoá Hàng hoá là sản phẩm của lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất định nào đó của con ngưòi thông qua trao đổi, mua bán.

Xem chi tiết
Nội dung và tác động của quy luật giá trị? Nội dung và tác động của quy luật giá trị?

Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị - Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Xem chi tiết
Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được lý giải từ các căn cứ

Xem chi tiết
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để chỉ sự quy định, sự tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng, hay giữa các mặt, các yếu tố của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới; còn khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới, đồng thời cũng dùng để chỉ các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng của thế giới

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay