Lý thuyết: Triết học Anh thế kỷ XVII

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Bước sang, thời cận đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII, nước Anh đạt được sự phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội, trở thành một trong những cường quốc tư bản lớn nhất ở Tây Âu

Bước sang, thời cận đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII, nước Anh đạt được sự phát triển thịnh vượng về kinh tế và xã hội, trở thành một trong những cường quốc tư bản lớn nhất ở Tây Âu. Giai cấp tư sản Anh ngày càng khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội của đất nước, tập hợp lực lượng chống lại chế độ phong kiến đã lỗi thời. Cuộc cách mạng tư sản (1642 - 1648) đã làm rung chuyển cả châu Âu, báo hiệu một thời kỳ lịch sử mới đã bắt đầu.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nước Anh cũng đạt được sự phát triển rực rỡ về khoa học và văn hoá. Các nhà triết học Anh thế kỷ XVII là ngọn cờ lý luận của giai cấp tư sản Anh trước và sau cách mạng. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của nền sản xuất công trường thủ công, của sự phát triển các ngành công nghiệp nhẹ như dệt, ấn loát..., cùng với sự phát triển các ngành khoa học thực nghiệm mà các nhà triết học Anh thời kỳ này đều thiên về lập trường duy vật và duy cảm, để cao vai trò đặc biệt của thực nghiệm và cảm tính trong nhận thức. Tính duy vật và duy cảm là một trong những đặc trưng của triết học Anh thế kỷ XVII. Đồng thời, sự không triệt để của cách mạng tư sản Anh, cùng với ảnh hưởng của các thế lực tôn giáo trong đời sống xã hội đã làm cho thế giới quan của các nhà duy vật Anh trở nên thiếu triệt để. Việc can thiệp thô bạo của nhà thờ vào công việc quốc gia thể hiện rõ nhất qua việc vua Henrích VIII nảm 1534 được coi là đứng đầu giáo hội. Bối cảnh lịch sử đó không thể không ảnh hưởng lớn tới triết học Anh thế kỷ XVII.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Triết học Anh thế kỷ XVII

Phranxis Bêcơn (1561 - 1626) Phranxis Bêcơn (1561 - 1626)

Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. Theo Mác, Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ Bêcơn, lịch sử triết học Tây Âu bước sang một giai đoạn mới với những màu sắc riêng.

Xem chi tiết
Tômát Hôpxơ (1588 -1679) Tômát Hôpxơ (1588 -1679)

Tômát Hốpxơ (Thomas Hobbs) là nhà triết học nổi tiếng, đại biểu của chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. Ông sinh năm 1588 trong một gia đình linh mục ở nông thôn nước Anh.

Xem chi tiết
Giôn Lốccơ (1632 - 1704) Giôn Lốccơ (1632 - 1704)

Giôn Lốccơ (John Locke) là đại biểu duy cảm điển hình của chủ nghĩa duy vật Anh. Hêghen nói: Khoa học nói chung và nhất là các khoa học kinh nghiệm, bởi nguồn gốc của mình, phải mang ơn phương pháp của Lốccơ"

Xem chi tiết
Lý thuyết: Siêu hình học thế kỷ XVII Lý thuyết: Siêu hình học thế kỷ XVII

Thông thường khi nói đến danh từ "siêu hình" (metaphisica) chúng ta quen ám chỉ một cách thức tư duy phiến diện, cứng đờ, phản biện chứng về các sự vật. Nhưng ngoài ra, nó còn thể hiện khía cạnh bản thể luận nữa

Xem chi tiết
Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động, phát triển này bằng giai đoạn vận động, phát triển khác. Theo nghĩa đó, không phải bất cứ sự phủ định nào cũng dẫn tới quá trình phát triển.

Xem chi tiết
Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ

Khái niệm “chất” dùng để chỉ tính quy định của sự vật về phương diện tổng hợp các thuộc tính cơ bản, khách quan, vốn có của một sự vật nào đó; cái mà nhờ đó, sự vật là nó, khác với sự vật khác.

Xem chi tiết
Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

a) Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

Xem chi tiết
Nội dung và tác động của quy luật giá trị? Nội dung và tác động của quy luật giá trị?

Nội dung yêu cầu của quy luật giá trị - Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa, ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng