Lesson 1 - Getting Started - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 1 - Getting Started SBT tiếng Anh 2 - English Discovery

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. What’s next? Look, read, and write the numbers.

(Tiếp theo là gì? Nhìn, đọc, và viết các số.)

Lời giải chi tiết:

1. 8

2. 5

3. 7

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

Bài C

C. Listen and tick (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hey. How old are you? (Này. Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m nine. (Tớ 9 tuổi.)

2. Hello. How old are you? (Xin chào. Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m six. (Tớ 6 tuổi.)

3. And how old are you? (Và bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m ten. (Tớ 10 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look, read, and () the box.

(Nhìn, đọc và đánh dấu √ vào ô.)

Phương pháp giải:

How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?)

I’m three. (Tớ 3 tuổi.)

I’m four. (Tớ 4 tuổi.)

I’m five. (Tớ 5 tuổi.)

I’m six. (Tớ 6 tuổi.)

I’m seven. (Tớ 7 tuổi.)

I’m eight. (Tớ 8 tuổi.)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu