Lesson 2 - Getting Started - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 2 - Getting Started SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Look, read, and circle.

(Nhìn, đọc, và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

hands up (giơ tay lên)

open your book (mở sách ra)

close your book (đóng sách vào)

hands down (hạ tay xuống)

Lời giải chi tiết:

1. hands up (giơ tay lên)

2. close your book (đóng sách vào)

3. open your book (mở sách ra)

4. hands down (hạ tay xuống)

Quảng cáo
decumar

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)


Lời giải chi tiết:

1. open your book (mở sách ra)

2. close your boo(đóng sách vào)

3. hands up (giơ tay lên)

4. hands down (hạ tay xuống)

Bài C

C. Listen and tick (√) the box.

(Nghe và đánh dấu √ vào ô.)


Phương pháp giải:

1.

- Good morning. Open your books. (Chào buổi sáng. Mở sách ra nào.)

- Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

2.

- How many balls? Hands up. Yes, Billy. (Có bao nhiêu quả bóng? Giơ tay lên nào. Mời Billy.)

- Nine. (9 quả.)

- That’s right. (Đúng rồi.)

3.

- Okay everyone. Close your books. (Nào các con. Đóng sách lại.)

- Yes, teacher. (Vâng thưa cô.)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Draw lines and write.

(Vẽ các đường và viết.)


Phương pháp giải:

Open your book! (Hãy mở sách ra!)

Hands up! (Hãy giơ tay lên!)

Close your book! (Hãy đóng sách vào!)

Hands down! (Hãy hạ tay xuống!)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu