Lesson 1 - Unit 7. Clothes - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Lesson 1 – Unit 7. Clothes SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Look, trace, and draw lines.

 (Nhìn, đồ, và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

hat (mũ)

shirt (áo sơ mi)

T-shirt (áo cộc tay)

dress (váy)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. shirt (áo sơ mi)

2. T-shirt (áo cộc tay)

3. dress (váy)

4. hat (mũ)

Bài C

C. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

- Is it your dress? (Nó có phải váy của bạn không?)

- Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

- Is it your shirt? (Nó có phải áo sơ mi của bạn không?)

- No, it isn’t. (Không phải.)

3.

- Is it your T-shirt? (Nó có phải áo cộc tay của bạn không?)

- No, it isn’t. (Không phải.)

Lời giải chi tiết:

1. √

2. x

3. x

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1.

Is this your dress? (Đây có phải váy của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

2.

Is this your shirt? (Đây có phải áo sơ mi của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

3.

Is this your hat? (Đây có phải mũ của cậu không?)

Yes, it is. (Đúng rồi, chính nó.)

4.

Is this your T-shirt? (Đây có phải áo cộc tay của cậu không?)

No, it isn’t. (Không phải.)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu