Review 3&4 - SBT Tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start


Giải Review 3&4 – SBT tiếng Anh 2 - iLearn Smart Start

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài A

A. Look, read, and () the box.

(Nhìn, đọc và đánh dấu vào ô.)

Phương pháp giải:

thirteen (13)

twelve (12)

fifteen (15)

sixteen (16)

twenty (20)

eleven (11)

eighteen (18)

Lời giải chi tiết:

Bài B

B. Listen and put a (√) or a (x).

(Nghe và điền hoặc x.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

- How many circles are there? (Có bao nhiêu hình tròn?)

- Fourteen circles. (14 hình tròn.)

2.

- How many cars are there? (Có bao nhiêu xe ô tô?)

- Eleven cars. (11 xe ô tô.)

3.

- There are thirteen bananas. (Có 13 quả chuối.)

- Thirteen? (13 hả?)

- Yes. (Ừ.)

4.

- How many triangles are there? (Có bao nhiêu hình tam giác?)

- There are sixteen triangles. (Có 16 hình tam giác.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2.

3. x

4.  

Bài C

C. Look, write, and draw lines.

(Nhìn, viết, và vẽ các đường.)

Phương pháp giải:

nineteen (19)

seventeen (17)

fourteen (14)

Lời giải chi tiết:

Bài D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. pig (con lợn)

2. cow (con bò)

3. goat (con dê)

4. duck (con vịt)

Bài E

E. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

1.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a duck. (Nó là con vịt.)

2.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a cow. (Nó là con bò.)

3.

What’s that? (Đó là gì?)

It’s a goat. (Nó là con dê.)

Lời giải chi tiết:

Bài F

F. Find and circle.

(Tìm và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

cow (con bò)

goat (con dê)

cat (con mèo)

pig (con lợn)

dog (con chó)

duck (con vịt)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu