Lesson 1 – Unit 3. My body - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 1 – Unit 2. My body - Tiếng Anh 2 – English Discovery 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. What do you know?

(Bạn biết gì?)

Lời giải chi tiết:

- hands: bàn tay

- fingers: ngón tay

- toes: ngón chân

- legs: chân

- arms: cánh tay

Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Uncle Dan: Look, a party! Move your body!

(Nhìn này, một bữa tiệc! Di chuyển cơ thể nào!)

Rose: Arms, arms! Move your arms.

(Cánh tay, cánh tay! Di chuyển cánh tay đi ạ.)

Aunt: Body, body. Move your body!

(Cơ thể, cơ thể. Di chuyển cơ thể đi nào!)

Charlie: Hand! Move your hands!

(Tay! Nhấc tay lên nào!)

Ola: Look at my fingers and my toes.

(Nhìn ngón tay và ngón chân của cháu này.)

Boy cousin: Look at my feet! Move your feet.

(Nhìn vào chân em đi! Di chuyển chân đi ạ.)

Rose: Look at my head. Move you head.

(Nhìn vào đầu cháu nè. Lắc đầu đi ạ.)

Grandad: Phew! Ow! My legs.

 (Phù! Ôi! Chân của ông.)

Bài 3

3. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

 

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

- head: đầu

- body: cơ thể

- arms: cánh tay

- legs: chân

- hands: bàn tay

- feet: bàn chân

- fingers: ngón tay

- toes: ngón chân

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm