Giải bài 10 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Tính giá món hàng thứ nhất và thứ hai sau khi giảm:

-Giá sau giảm = giá gốc.(100-phần trăm giảm):100

-Tính giá tiền thứ ba khi đã giảm = tổng số tiền thanh toán –giá tiền món hàng thứ nhất –giá tiền món hàng thứ hai.

-Tính giá tiền món hàng thứ ba khi chưa giảm = giá sau khi giảm.(100+phần trăm được giảm):100

Lời giải chi tiết

Món hàng thứ nhất sau khi giảm có giá là:

\(125\,\,000.\left( {100 - 30} \right):100 = 87\,\,000\)(đồng)

Món hàng thứ hai sau khi giảm có giá là:

\(300\,000.\left( {100 - 15} \right):100 = 255\,\,000\)(đồng)

Giá tiền món hàng thứ ba khi đã giảm là:

692 500 – 87 000 – 255 000 = 35 050 (đồng)

Giá tiền món hàng thứ ba khi chưa giảm là:

\(35\,\,050.140:100 = \,49\,070\) (đồng)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm