Đối tượng, mục đích học tập, nghiên cứu


- Đối tượng của việc học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là những quan điểm cơ bản mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành nó.

-              Đối tượng của việc học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là những quan điểm cơ bản mang tính chân lý bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành nó.

Trong phạm vi triết học Mác — Lênin, đó là những quan điểm cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất, bao gồm những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học; phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển, về những quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội, tư duy; chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng vào việc nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong phạm vi kinh tế học chính trị Mác — Lênin, đó là những quan điểm cơ bản trong học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; khái quát những quy luật kinh tế cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn phát triển cao và tất yếu sẽ suy tàn cùa nó; đồng thời làm phát sinh phương thức sản xuất mới - phương thức cộng sản chủ nghĩa.

Trong phạm vi chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những quan điểm cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề có tính quy luật của quá trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và những định hướng cho hoạt động của giai cấp công nhân trong; tiến trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

-Mục đích của học tập, nghiên cứu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là: nắm vững những quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin; hiểu rõ cơ sở lý luận quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng; trên cơ sở đó xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng niềm tin và lý tưởng cách mạng; vận dụng sáng tạo nó trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, trong rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, đáp ứng yêu cầu của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu