Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Tải về

Đề bài

Câu 1. Ở sinh vật nhân thực, một tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân có hiện tượng

A. nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại, xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo.

B. nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại, xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo.

C. mỗi nhiễm sắc thể kép trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng di chuyển về một cực của tế bào.

D. mỗi nhiễm sắc thể kép tách ra thành hai nhiễm sắc tử, mỗi nhiễm sắc tử tiến về một cực của tế bào và trở thành nhiễm sắc thể đơn.

Câu 2. Đối với sinh vật đơn bào nhân thực, nguyên phân có ý nghĩa là

A. cơ chế của sinh sản hữu tính.

B. cơ chế của sinh sản vô tính. 

C. giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.

D. giúp cơ thể thay thế các mô bị tổn thương.

Câu 3. Ở sinh vật nhân thực, các hiện tượng dẫn đến giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc nhiễm sắc thể gồm

I. Các nhiễm sắc thể kép xếp thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo.

II. Trao đổi chéo của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu I.

III. Sự phân li độc lập của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì sau I.

IV. Các nhiễm nhiễm sắc thể kép xếp một hàng ở mặt phẳng xích đạo.

A. I, II.                                   B. I, IV.

C. II, III.                                 D. III, IV.

Câu 4. Ở kì trung gian, pha G1 diễn ra quá trình

I. Nhân đôi ADN và sợi nhiễm sắc.

II. Hình thành thêm các bào quan.

III. Nhân đôi trung thể.

IV. Nhiễm sắc thể kép bắt đầu co ngắn.

V. Tăng nhanh tế bào chất.

VI. Hình thành thoi phân bào.

A. I, VI                                  B. II, V.

C. II, III, VI.                           D. I, III, V.

Câu 5. Một tế bào của loài người có bộ NST lưỡng bội 2n = 46 thực hiện giảm phân. Số crômatit có trong một tế bào ở kì đầu II là:

A. 23                                      B. 46

C. 69                                      D. 92

Câu 6. Một tế bào của loài đậu Hà Lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 thực hiện nguyên phân. Số tâm động có trong tế bào ở kì sau là:

A. 0                                        B. 7

C. 14                                      D. 28

Câu 7. Bảy tế bào của loài ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8 tham gia nguyên phân 3 lần liên tiếp. Số lượng tế bào được tạo ra sau nguyên phân là

A. 8                                        B. 56

C. 128                                    D. 384

Câu 8. Một tế bào của loài đậu Hà Lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 thực hiện giảm phân. Số lượng và trạng thái của nhiễm sắc thể trong tế bào ở kì giữa II là:

A. n đơn = 7                     B. 2n đơn = 14

C. n kép = 7.                     D. 2n kép = 14

Câu 9. Ở hình thức hóa tự dưỡng, nguồn cung cấp cacbon và nguồn cung cấp năng lượng lần lượt là

A. chất vô cơ, chất hữu cơ.

B. chất hữu cơ, ánh sáng.

C. CO2, ánh sáng.

D. CO2, chất vô cơ.

Câu 10. Nhóm vi sinh vật có hình thức quang dị dưỡng là

A. nấm, động vật nguyên sinh.

B. vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía.

C. vi tảo, vi khuẩn lam.

D. vi khuẩn nitrit hoá, vi khuẩn sắt.

Câu 11. Để phân giải xenlulôzơ, vi sinh vật tiết ra enzim

A. prôtêaza.                     B. amylaza.

C. nuclêaza.                     D. xenlulaza. 

Câu 12. Nhóm vi sinh vật tham gia quá trình lên men rượu là

A. vi khuẩn lactic                   B. nấm men

C. vi khuẩn lam.                     D. nấm mốc

Câu 13. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở

A. pha tiềm phát.

B. pha cân bằng.

C. pha luỹ thừa.

D. pha  suy vong.

Câu 14. Trong thời gian 200 phút, từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

A. 2 giờ                                  B. 60 phút 

C. 40 phút                              D. 20 phút

Câu 15. Trong bình nuôi cấy nấm men rượu ban đầu có số lượng 4×102 tế bào, thời gian thế hệ (g) là 120 phút.Vậy số lượng tế bào trong quần thể nấm men rượu sau 24 giờ là

A. 1232400                           B. 1228400.

C. 1638400.                          D. 1632400.

Câu 16. Cá sông và cá biển khi để trong tủ lạnh thì loại cá nào dễ bị hỏng hơn? Tại sao?

A. Cá biển dễ hỏng hơn vì vi khuẩn bám trên cá biển là những vi khuẩn thuộc nhóm ưa lạnh nên trong tủ lạnh chúng vẫn hoạt động gây hỏng cá.

B. Cá sông dễ hỏng hơn vì cá biển sống trong môi trường nước biển có nhiều muối nên ức chế sinh trưởng của vi sinh vật.

C. Cá biển dễ hỏng hơn vì nước biển có nhiều nhóm vi sinh vật gây hại hơn nước sông.

D. Cá sông dễ hỏng hơn vì nước sông có nhiều vi sinh vật gây hại hơn trong nước biển.

Câu 17. Một dòng vi khuẩn được nuôi cấy trong môi trường chứa cơ chất glucôzơ. Chuyển dòng vi khuẩn này vào bình nuôi cấy không liên tục chứa cơ chất saccarôzơ. Khi quần thể vi khuẩn ở pha cân bằng, để quần thể vi khuẩn không trải qua pha suy vong cần phải

A. cho dòng môi trường glucôzơ đi vào đồng thời loại bỏ một lượng dịch nuôi cấy tương ứng ra.

B. cho dòng môi trường saccarôzơ đi vào đồng thời loại bỏ một lượng dịch nuôi cấy tương ứng ra.

C. cho dòng môi trường glucôzơ đi vào nhưng không loại bỏ dịch nuôi cấy ra.

D. cho dòng môi trường saccarôzơ đi vào nhưng không loại bỏ dịch nuôi cấy ra.

Câu 18. Hình thức sinh sản phổ biến ở vi khuẩn là

A. nội bào tử.                    B. ngoại bào tử

C. phân đôi.                       D. nảy chồi.

Câu 19. Cho các vi sinh vật sau:

I. Vi khuẩn.                            II. Nấm men.

III. Xạ khuẩn.                         IV. Nấm sợi.

Nhóm vi sinh vật có nhu cầu độ ẩm trong môi trường sống thấp nhất là nhóm

A. I                                         B. II

C. III                                       D. IV

Câu 20. Một nhóm vi khuẩn thích nghi tối ưu ở nhiệt độ 55 – 60oC và pH = 4 – 6 được xếp vào nhóm

A. ưa nhiệt và ưa axit.

B. ưa ấm và ưa kiềm.

C. ưa siêu nhiệt và ưa kiềm

D. ưa ấm và ưa axit.

Câu 21. Cho một số yếu tố vật lý (cột I) và cơ chế tác động (cột II).

Hãy sắp xếp nhóm yếu tố vật lý phù hợp với cơ chế tác động của chúng đến sinh trưởng của vi sinh vật:

A. I-2, II-4, III-3, IV-1

B. I-4, II-1, III-2, IV-3.

C. I-2, II-1, III-4, IV-3.

D. I-4, II-5, III-3, IV-2.

Câu 22. Làm mứt trái cây là một trong những biện pháp bảo quản thực phẩm lâu dài. để ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật có hại trong quá trình này, yếu tố vật lý được con người vận dụng là

A. độ pH                                B. ánh sáng

C. áp suất thẩm thấu.            D. nhiệt độ.

Câu 23. Vi khuẩn Helicobacter pylori rất di động, xâm nhập qua lớp chất nhầy và xâm lấn biểu mô dạ dày, đặc biệt là khoảng gian bào. Vi khuẩn sản sinh urêaza rất mạnh, enzim này có hoạt tính phân giải urê thành amôniac. Urê là sản phẩm chuyển hóa của các mô tế bào, chúng vào máu một phần và được đào thải ra ngoài qua thận. Một lượng urê từ máu qua lớp niêm mạc dạ dày vào dịch dạ dày và giúp cho vi khuẩn sống sót được trong môi trường của dạ dày.

(Theo https://www.dieutri.vn/bgvisinhyhoc/helicobacter-pylori-vi-khuan-gay-viem-loet-day-day/). Để sinh trưởng được ở dạ dày, vi khuẩn chủ yếu thay đổi yếu tố vật lý  

A. áp suất thẩm thấu vì amôniac làm tăng tạm thời áp suất thẩm thấu trước khi vào máu.

B. áp suất thẩm thấu vì amôniac làm giảm tạm thời áp suất thẩm thấu trước khi vào máu.

C. độ pH vì amôniac làm tăng tạm thời pH đến trung tính.

D. độ pH vì amôniac làm giảm tạm thời pH đến trung tính.

Câu 24. Cho các chất hóa học sau:

I. Vitamin B1.

II. Phenol.

III. Đường glucôzơ.

IV. Axit amin phenylalanin.

V. Clo.

VI. Cồn.

Số lượng các chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật là

A. 2                                        B. 3

C. 4                                        D. 5

Câu 25. Chất kháng sinh penicillin có tác dụng ức chế tổng hợp thành tế bào của vi khuẩn. Trong nuôi cấy không liên tục, penicillin ảnh hưởng ít nhất đến sinh trưởng ở quần thể vi khuẩn ở pha

A. pha lũy thừa.

B. pha tiềm phát

C. pha tăng trưởng.

D. pha cân bằng.

Câu 26. Khi nói về tác động ức chế sinh trưởng của xà phòng đối với vi sinh vật, số lượng nhận định đúng là

Cho các nhận định sau:

I. Gây biến tính prôtêin.

II. Phá vỡ axit nuclêic.          

III. Làm giảm sức căng bề mặt.

IV. Tác động có tính chọn lọc.          

V. Do vi sinh vật tạo ra.

A. 1                                        B. 2

C. 3                                        D. 4

Câu 27. Đối với mỗi loại bệnh do vi khuẩn gây ra, bác sĩ thường sử dụng các loại thuốc kháng sinh khác nhau do thuốc kháng sinh

A. diệt khuẩn không có tính chọn lọc.

B. diệt khuẩn có tính chọn lọc.   

C. giảm sức căng bề mặt.

D. ôxi hóa các thành phần tế bào.

Câu 28. Một công ty thực phẩm công bố sản phẩm mới của công ty có chứa triptôphan. Một trong các biện pháp để kiểm tra thực phẩm có triptôphan là

A. sử dụng vi khuẩn E. coli triptôphan dương vì vi khuẩn này không tự tổng hợp được triptôphan nên không hình thành khuẩn lạc trong môi trường không có triptôphan.

B. sử dụng vi khuẩn E. coli triptôphan dương vì vi khuẩn này tự tổng hợp được triptôphan nên hình thành khuẩn lạc to và sặc sỡ hơn so với bình thường. 

C. sử dụng vi khuẩn E. coli triptôphan âm vì vi khuẩn này không tự tổng hợp được triptôphan nên không hình thành khuẩn lạc trong môi trường không có triptôphan.

D. sử dụng vi khuẩn E. coli triptôphan âm vì vi khuẩn này tự tổng hợp được triptôphan nên hình thành khuẩn lạc to và sặc sỡ hơn so với bình thường. 

Câu 29. Hãy trình bày cấu tạo chung của nhóm virut có vỏ ngoài.

Câu 30. Hãy phân biệt đặc điểm ở giai đoạn hấp phụ và xâm nhập trong quá trình nhân lên của virut trong tế bào chủ giữa virut có vỏ ngoài với phagơ.

Câu 31. Các nhận định về HIV/AIDS dưới đây là đúng hay sai? Giải thích.

1. Ở giai đoạn sơ nhiễm, người bị nhiễm HIV có những biểu hiện đặc trưng của bệnh.

2. Biện pháp phòng tránh HIV hiệu quả là sống lành mạnh, loại trừ các tệ nạn xã hội, tiêm vacxin phòng ngừa HIV.

3. Sử dụng chung bơm kim tiêm, dụng cụ y tế với người nhiễm HIV sẽ không bị lây nhiễm HIV.

4. Người bị nhiễm HIV có khả năng mắc bệnh cơ hội.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

 

1A

11D

21B

2B

12B

22C

3C

13C

23C

4B

14C

24B

5B

15C

25A

6D

16A

26D

7B

17B

27A

8C

18C

28D

9D

19D

 

10B

20A

 

Câu 1

Ở sinh vật nhân thực, một tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân có hiện tượng nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại, xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo

B: kỳ giữa GP I

C: Kỳ sau I

D: Kỳ sau NP hoặc kỳ sau II

Chọn A

Câu 2

Đối với sinh vật đơn bào nhân thực, nguyên phân có ý nghĩa là cơ chế của sinh sản vô tính.

Chọn B

Câu 3

Ở sinh vật nhân thực, các hiện tượng dẫn đến giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc nhiễm sắc thể gồm II, III.

Chọn C

Câu 4

Ở kì trung gian, pha G1 diễn ra quá trình II, V

I, III: pha S

IV, VI:Kỳ đầu

Chọn B

Câu 5

Ở kỳ đầu II mỗi tế bào có n NST kép → có 2n cromatit = 46

Chọn B 

Câu 6

Ở kỳ sau trong mỗi tế bào có 4n NST đơn nên có 4n = 28 tâm động

Chọn D

Câu 7 

Số lượng tế bào sau 3 lần nguyên phân là 7×23 = 56

Chọn B

Câu 8

Ở kỳ giữa II, trong mỗi tế bào có n NST kép = 7

Chọn C

Câu 9 

Hoá tự dưỡng: nguồn cung cấp cacbon và nguồn cung cấp năng lượng lần lượt là CO2, chất vô cơ.

Chọn D

Câu 10 

Nhóm vi sinh vật có hình thức quang dị dưỡng là vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía

Chọn B

Câu 11 

Để phân giải xenlulôzơ, vi sinh vật tiết ra enzim xenlulaza

Chọn D

Câu 12 

Nhóm vi sinh vật tham gia quá trình lên men rượu là nấm men

Chọn B

Câu 13 

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở pha luỹ thừa

Pha tiềm phát: số lượng TB không tăng

Pha cân bằng: số lượng TB đạt cực đại, không đổi

Pha suy vong: số lượng TB giảm dần

Chọn C

Câu 14 

Gọi số lần nhân đôi là n, ta có 2n = 32 → n=5

Thời gian cho 1 lần phân bào là 200:5 = 40 phút

Chọn C

Câu 15

Trong 24h, số lần phân bào là: 24 ×60 : 120 = 12

Số tế bào của quần thể sau 24h là: 4.102 × 212 = 1638400

Chọn C

Câu 16 

Cá biển dễ hỏng hơn vì vi khuẩn bám trên cá biển là những vi khuẩn thuộc nhóm ưa lạnh nên trong tủ lạnh chúng vẫn hoạt động gây hỏng cá.

Chọn A

Câu 17

Khi quần thể vi khuẩn ở pha cân bằng, để quần thể vi khuẩn không trải qua pha suy vong cần phải cho dòng môi trường saccarôzơ đi vào đồng thời loại bỏ một lượng dịch nuôi cấy tương ứng ra.

Chọn B

Câu 18

Hình thức sinh sản phổ biến ở vi khuẩn là phân đôi

Chọn C

Câu 19 

Nhóm vi sinh vật có nhu cầu độ ẩm trong môi trường sống thấp nhất là nhóm nấm sợi

Chọn D

Câu 20

Một nhóm vi khuẩn thích nghi tối ưu ở nhiệt độ 55 – 60oC và pH = 4 – 6 được xếp vào nhóm ưa nhiệt và ưa axit

Chọn A

Câu 21

Tổ hợp đúng là I-4, II-1, III-2, IV-3

Chọn B

Câu 22

Khi làm mứt trái cây, người ta cho lượng lớn đường làm tăng áp suất thẩm thấu của môi trường, nước từ trong tế bào vi khuẩn đi ra, ức chế sự sinh trưởng và phát triển của chúng

Chọn C

Câu 23

Môi trường ở dạ dày là môi trường axit, để tồn tại được ở đó vi khuẩn sản sinh urêaza rất mạnh, enzim này có hoạt tính phân giải urê thành amôniac. amôniac làm tăng tạm thời pH đến trung tính → Vi khuẩn sống được

Chọn C

Câu 24

Các chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật là: I, III, IV

II,V, VI là các chất ức chế

Chọn B

Câu 25 

Trong nuôi cấy không liên tục, penicillin ảnh hưởng ít nhất đến sinh trưởng ở quần thể vi khuẩn ở pha tiềm phát vì lúc đó tế bào chưa phân chia

Chọn B

Câu 26

Nhận định đúng là III

Xà phòng không có khả năng diệt kuẩn

Chọn A

Câu 27

Thuốc kháng sinh diệt khuẩn có tính chọn lọc.

Chọn B

Câu 28 

Để chứng minh sản phẩm này có Trp có thể sử dụng vi khuẩn E. coli triptôphan âm vì vi khuẩn này không tự tổng hợp được triptôphan nên không hình thành khuẩn lạc trong môi trường không có triptôphan. Nếu thực sự sản phẩm có Trp thì sẽ có khuẩn lạc

Chọn C

Câu 29

- Lõi axit nuclêic: chỉ chứa ADN hoặc ARN (chuỗi đơn hoặc chuỗi kép).

- Vỏ bọc prôtêin (capsit): cấu tạo từ các đơn vị prôtêin gọi là capsôme.

- Vỏ ngoài: gồm lớp lipit kép và prôtêin (từ tế bào chủ) và các gai glycôprôtêin (từ virut).

Câu 30 

 

Câu 31 

1. Sai. Vì ở giai đoạn sơ nhiễm người bị nhiễm HIV có số lượng lympho T chưa bị giảm rõ rệt, không có triệu chứng hoặc biểu hiện sốt nhẹ.

2. Sai. Vì HIV chưa có vacxin phòng ngừa.

3. Sai. Vì HIV lây nhiễm qua đường máu như sử dụng chung bơm kim tiêm, dụng cụ y tế với người nhiễm HIV,…

4. Đúng. Vì HIV có khả năng xâm nhiễm và phá hủy một số tế bào của hệ thống miễn dịch làm cho cơ thể suy giảm khả năng miễn dịch, tạo điều kiện cho các vi sinh vật cơ hội tấn công.

Nguồn: Sưu tầm

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.