Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Đề bài

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây có nội dung đúng?

A. Trong quang hợp, cây hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu cơ.

B. Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.

C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2.

D. Nguyên liệu của quang hợp là H2O và O2.

Câu 2: Chu kỳ tế bào là khoảng:

A. Thời gian giữa hai lần phân bào.

B. Thời gian kì trung gian.

C. Thời gian của quá trình nguyên phân.

D. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân.

Câu 3: Trong kỳ đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây?

A. Tự nhân đôi tạo nhiễm sắc thể kép.   

B. Bắt đầu co xoắn lại.

C. Co xoắn tối đa.     

D. Bắt đầu dãn xoắn.

Câu 4: Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào:

A. Kì giữa.         

B. Kì sau.         

C. Kì cuối.         

D. Kì đầu.

Câu 5: Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng

A. Thuỷ phân.       

B. Oxi hoá khử.     

C. Tổng hợp.        

D. Phân giải.

Câu 6: Chất khí cần thiết cho quá trình quang hợp là

A. CO2.           

B. O2.            

C. H2.             

D. N2.

Câu 7: Quan sát hình bên và cho biết đây là đặc điểm của kì nào?

A. Kì đầu I.

B. Kì giữa I.

C. Kì sau I.

D. Kì sau II.

Câu 8: Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân?

A. Tế bào chất phân chia trước rồi đến nhân phân chia.

B. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không.

C. Nhân và tế bào chất phân chia cùng lúc.

D. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất.

Câu 9: Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở kỳ cuối:

A. Nhiễm sắc thể phân li về mỗi cực của tế bào.

B. Màng nhân và nhân con xuất hiện.

C. Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn.

D. Các nhiễm sắc thể ở trạng thái kép.

Câu 10: Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:

A. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.

B. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín.

C. Đều có một lần nhân đôi nhiễm sắc thể.

D. Đều xảy ra ở tất cả các loại tế bào.

Câu 11: Oxi được giải phóng trong

A. Pha tối nhờ quá trình phân li nước.

B. Pha sáng nhờ quá trình phân li nước.

C. Pha tối nhờ quá trình phân li CO2.

D. Pha sáng nhờ quá trình phân li CO2.

Câu 12: Quan sát hình bên và cho biết đây là đặc điểm của kì nào?

A. Kì đầu I.

B. Kì giữa I.

C. Kì sau I.

D. Kì giữa II.

Câu 13: Hoạt động nào sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp?

A. Giải phóng ôxi.

B. Giải phóng điện tử từ quang phân li nước.

C. Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbonhidrat.

D. Tổng hợp nhiều phân tử ATP.

Câu 14: Quang hợp chỉ được thực hiện ở

A. Tảo, thực vật và một số vi khuẩn.

B. Tảo, thực vật, nấm.

C. Tảo, thực vật, động vật.

D. Tảo, nấm và một số vi khuẩn.

Câu 15: Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là:

A. C6H12O6; O2.   

B. H2O; ATP; O2.

C. C6H12O6; H2O.   

D. C6H12O6.

Câu 16: Kết thúc giảm phân II, mỗi tế bào con có số NST so với tế bào mẹ ban đầu là

A. Tăng gấp đôi.   

B. Bằng. 

C. Ít hơn một vài cặp.

D. Giảm một nửa.

II – PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trình bày đặc điểm các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào (vị trí, nguyên liệu, sản phẩm)?

Câu 2: (2 điểm) Ở người 2n = 46. Hãy cho biết kì giữa của quá trình nguyên phân, ở tế bào người có bao nhiêu NST kép, bao nhiêu NST đơn, bao nhiêu cromatit và bao nhiêu tâm động?

Câu 3: (2 điểm) Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì? Nếu không có ánh sáng thì pha tối có xảy ra không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1.C

2.A

3.B

4.A

5.B

6.A

7.C

8.D

9.B

10.C

11.B

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

 

 

 

 

 II – PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Trình bày đặc điểm các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào (vị trí, nguyên liệu, sản phẩm)?

Câu 2: (2 điểm) Ở người 2n = 46. Hãy cho biết kì giữa của quá trình nguyên phân, ở tế bào người có bao nhiêu NST kép, bao nhiêu NST đơn, bao nhiêu cromatit và bao nhiêu tâm động?

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân

- Số NST kép = 46 (0,5đ)

- Số NST đơn = 0 (0,5đ)

- Số cromatit = 92 (0,5đ)

- Số tâm động = 46 (0,5đ)

Câu 3: (2 điểm) Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì? Nếu không có ánh sáng thì pha tối có xảy ra không? Vì sao?

- Pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng tilacoit của lục lạp. (0,5đ)

- Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2. (0,5đ)

- Không có ánh sáng thì pha tối không xảy ra. Vì không có ánh sáng thì pha sáng không xảy ra. Pha sáng không xảy ra thì pha tối không xảy ra vì sản phẩm của pha sáng là nguyên liệu của pha tối. (1đ)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Sinh 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 ( Đề thi học kì 2 )- Sinh học 10

Xem chi tiết
Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh.

Xem chi tiết
Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

1. Khái niệm năng lượng Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công.

Xem chi tiết
Enzim -sinh học lớp 10 Enzim -sinh học lớp 10

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Xem chi tiết
Chuyển hóa vật chất Chuyển hóa vật chất

Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào. Nhờ chuyển hóa vật chất.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng