Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1) - Sinh học 10 t Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1) - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 ) - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 ( Đề thi học kì 1 )- Sinh học 10

Xem lời giải