Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. Oxi được giải phóng trong

A. Pha tối nhờ quá trình phân li nước.

B. Pha sáng nhờ quá trình phân li nước.

C. Pha tối nhờ quá trình phân li CO2.

D. Pha sáng nhờ quá trình phân li CO2.

Câu 2. Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là

A. O2.                                B. CO2.

C. ATP, NADPH.                D. Cả A, B, C.

Câu 3. Pha tối của quang hợp còn được gọi là

A. Pha sáng của quang hợp.

B. Quá trình cố định CO2.

C. Quá trình chuyển hoá năng lượng.

D. Quá trình tổng hợp cacbonhidrat.

Câu 4. Sản phẩm cốđịnh CO2 đầu tiên của chu trình C3 là

A. Hợp chất 6 cacbon.

B. Hợp chất 5 cacbon.

C. Hợp chất 4 cacbon.

D. Hợp chất 3 cacbon.

Câu 5. Trong chu trình C3, chất nhận CO2 đầu tiên là

A. RiDP.                                B. APG.

C. AlPG.                                D. AP.

Câu 6. Sự khác nhau cơ bản giữa quang hợp và hô hấp là

A. Đây là 2 quá trình ngược chiều nhau.

B. Sản phẩm C6H12O6 của quá trình quang hợp là nguyên liệu của quá trình hô hấp.

C. Quang hợp là quá trình tổng hợp, thu năng lượng, tổng hợp còn hô hấp là quá trình phân giải, thải năng lượng.

D. Cả A, B, C.

Câu 7. Pha sáng và pha tối của quang hợp liên quan với nhau như thế nào?

A. Pha sáng tạo chất khử và ATP cho pha tối tổng hợp cacbohidrat

B. Pha sáng tạo APG và ATP cho pha tối tạo C6H12O6

C. Pha sáng tạo AlPG và ATP cho pha tối tạo glucose

D. Pha sáng tạo ATP và chất oxi hóa cho pha tối

Câu 8. Oxi trong quang hợp phải trải qua các lớp màng nào để giải phóng ra ngoài tế bào ?

A. Màng ti thể, lục lạp và màng sinh chất

B. Màng phospholipit, lục lạp và màng nguyên sinh

C. Màng tilacoit, grana và màng nguyên sinh

D. Màng tilacoit, lục lạp và màng nguyên sinh

Câu 9. Câu nào sau đây sai ?

A. Pha sáng diễn ra ở grana và tilacoit

B. Quang phân ly nước tạo ra CO2 và H2

C. Pha sáng tạo ra ATP và chất khử 

D. O2 được tạo ra từ H2O

Câu 10. Trong pha sáng…..chuyển thành ……quá trình……pha sáng giải phóng oxi

A. Năng lượng ánh sáng/ATP/ quang phân ly H2O

B. Ánh sáng / ATP/ khử CO2

C. Ánh sáng / NADP / khử CO2

D. Mặt trời / ATP/ tổng hợp cacbon hidrat.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

B

2

C

3

B

4

D

5

A

6

C

7

A

8

D

9

B

10

A

Câu 1 

Oxi trong quang hợp được giải phóng từ nước qua phản ứng quang phân ly nước trong pha sáng.

Chọn B

Câu 2

Sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là ATP và NADPH

Chọn C

Câu 3

Trong pha tối, COsẽ bị khử thành cacbohdrat nên pha tối còn gọi là quá trình cố định CO2.

Chọn B

Câu 4 

Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon (Aldehit phosphogliceric - AlPG)

Chọn D

Câu 5 

Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP hợp chất có 5 cacbon để tạo thành 2 phân tử có 3 cacbon.

Chọn A

Câu 6

Sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp : Quang hợp là quá trình tổng hợp, thu năng lượng, tổng hợp còn hô hấp là quá trình phân giải, thải năng lượng.

Ý A, B chỉ nói về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp.

Chọn C

Câu 7

Pha sáng cung cấp ATP, NADPH cho pha tối.

Chọn A

Câu 8

Oxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước, là sản phẩm của quá trình quang phân ly nước.

Phản ứng quang phân ly nước diễn ra tại xoang tilacoit nên khí oxi thoát ra ngoài phải trải qua 3 lớp mang: màng tilacoit; màng lục lạp, màng nguyên sinh.

Chọn D

Câu 9 

Phát biểu sai là B. Quang phân ly nước tạo ra khí O2, H+ và điện tử.

Chọn B

Câu 10

Trong pha sáng năng lượng ánh sáng chuyển thànhATP quá trình quang phân ly H2O pha sáng giải phóng oxi

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.