Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10


Đề bài

Câu 1. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat

B. ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.

C. ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

D. ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.

Câu 2. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chấtvì

A. nó có các liên kết phốtphát cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

B. các liên kết phốtphát cao năng dễ hình thành nhưng không dễ phá huỷ.

C. nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể.

D. nó vô cùng bền vững và mang nhiều năng lượng.

Câu 3. Đồng hoá là

A. Tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

B. Tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. Quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Câu 4. Dị hoá là

A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.

B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Câu 5. Năng lượng là gì ?

A. Năng lượng là khả năng sinh công

B. Năng lượng là sản phẩm các loại chất đốt

C.Năng lượng là sản phẩm của sự chiếu sáng.

D. Cả A,B và C.

Câu 6. Các trạng thái tồn tại của năng lượng là

A. Thế năng                       B. Động năng

C. Quang năng                   D. Cả A và B

Câu 7. Trong tế bào, ATP được sử dụng vào việc chính như

A. Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào

B. Vận chuyển các chất qua màng

C. Sinh công cơ học

D. Tổng hợp nên các chất, vận chuyển và sinh công.

Câu 8. ATP

A. Là hợp chất cao năng

B. Gồm adenine , ribose và 3 gốc phosphate

C. Tham gia các phản ứng trong tế bào

D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 9. Chuyển hóa năng lượng là gì ?

A. Là sự biến đổi năng lượng trong chu trình tuần hoàn vật chất

B. Là sự biến đổi năng lượng từ thế năng (hoặc động năng) thành nhiệt năng

C. Là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống

D. Cả A và B

Câu 10. ATP là đồng tiền….. được sinh ra…….và được sử dụng trong….của tế bào

A. Năng lượng, trong chuỗi truyền năng lượng, tất cả các phản ứng oxi hóa

B.Năng lượng, trong quá trình hô hấp, quá trình dẫn truyền

C. Năng lượng, trong chuỗi truyền điện tử, hoạt động trao đổi chất

D. Cả A,B,C đều đúng

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

C

2

A

3

C

4

D

5

A

6

D

7

D

8

D

9

C

10

C

Câu 1 

Cấu trúc phân tử ATP gồm có adenine; đường ribose; 3 nhóm phosphate

Chọn C

Câu 2 

ATP có các liên kết cao năng, liên kết giữa 2 nhóm phosphate cuối cùng rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng.

Chọn A

Câu 3 

Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn gian, dị hóa thì ngược lại với đồng hóa.

A sai vì đây lá quá trình chuyển hóa vật chất

D sai vì đây là quá trình dị hóa

Chọn C

Câu 4 

Dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản.

A sai vì đây lá quá trình chuyển hóa vật chất

C sai vì đây là quá trình đồng hóa.

Chọn D

Câu 5

Năng lượng là khả năng sinh công.

SGK Sinh học 10 cơ bản, trang 53

Chọn A

Câu 6

Dựa vào trạng thái tồn tại của năng lượng ta chia ra là thế năng (dạng dự trữ) và động năng (sẵn sàng sinh công)

Chọn D

Câu 7 

Trong tế bào, ATP được sử dụng vào các việc như: tổng hợp các chất cần thiết, vận chuyển các chất qua màng, sinh công cơ học.

Chọn D

Câu 8

ATP là hợp chất cao năng, được cấu tạo từ 1 adenine 1 phân tử đường ribose và 3 gốc phosphate, chúng tham gia vào các phản ứng sinh hóa trong tế bào.

Chọn D

Câu 9 

Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi từ dạng này sang sạng khác cho các hoạt động sống.

Chọn C

Câu 10 

ATP là đồng tiền năng lượng được sinh ra trong chuỗi truyền điện tử và được sử dụng trong hoạt động trao đổi chất của tế bào

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.